On Leadership

0
1257

ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ ต้องมีทั้งคุณสมบัติและคุณลักษณะบางอย่างที่ต้องแตกต่างจากคนทั่วๆไป ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่เกิดมาเป็นหรือเกิดมามี แต่เป็นเรื่องที่ต้องใช้ความอดทนในการเรียนรู้ ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงตนเองอย่างมีเป้าหมาย โดยการยกระดับตนเองสู่ภาวะผู้นำที่สูงขึ้น หมายถึงการยกระดับตนเองให้มีทั้งคุณสมบัติและคุณลักษณะสำคัญๆ 15 ประการ ดังนี้ครับ

1.เป็นคนรู้ความต้องการของตนเอง (Self realization)
ผู้นำที่ดีทุกคนต้องรู้ว่าตนต้องการอะไร สิ่งนั้นเป็นจริงได้หรือไม่ อยู่ในวิสัยความสามารถของตนหรือไม่ มีภาพฝันที่ชัดเจน ไม่ใช่อยู่แค่ระดับการเพ้อฝัน
2.มีความตื่นตัว (Alertness)
ผู้นำต้องมีความตื่นตัว มีความรู้สึกไวต่อดารเปลี่ยนแปลงรอบตัว ไม่เฉื่อยแฉะ มีความตระหนัก แต่ไม่ตระหนก มีความตื่นตัวแต่ไม่สติแตก
3.มีความกระตือรือร้น (Enthusiasm)
ผู้นำต้องมีใจที่มุ่งมั่น จดจ่อ พร้อมที่จะเรียนรู้และทุ่มเทให้ได้มาซึ่งผลงาน
4.มีความซื่อสัตย์(Integrity)
ผู้นำที่มีความสามารถแต่ขาดความซื่อสัตย์ อาจประสบความสำเร็จได้ แต่อยู่ได้ไม่นาน ซึ่งความซื่อสัตย์หมายถึงการไม่คิดทรยศหักหลัง การไม่เอาเปรียบคนอื่น การไม่คิดคด ไม่ผิดคำพูดและปฏิบัติตนตามพันธสัญญา
5.มีความรับผิดชอบ(Responsibility)
เป็นคุณสมบัติพื้นฐานสำคัญที่ผู้นำต้องมี หมายถึงการสำนึกในบทบาทหน้าที่หรือกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายและพร้อมเป็นผู้ริเริ่ม และเข้าทำเชิงรุกโดยไม่กล่าวโทษไปทั่ว
6.ความเฉลียวฉลาด(Inteligence)
ผู้นำที่ดีต้องมีความเฉลียวฉลาดในระดับที่รู้เท่าทันสถานการณ์ และมองเห็นโลกในอนาคตล่วงหน้า ที่สำคัญคือการมองคนออกที่ไม่ให้ใครสับขาหลอกได้ จะช่วยทำให้ผู้ตามที่มุ่งมั่นมีกำลังใจในการต่อสู้
7.มีความจริงจัง (Ingenuity)
ความจริงจังของผู้นำเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงาน ส่งผลให้คนในองค์กรไม่กล้าปล่อยตัวตามสบาย ถ้าหากผู้นำในองค์กรทำตัวเรื่อยๆเปื่อยๆ องค์กรนั้นจะปั่นป่วน คนขยันจะเบื่อหน่าย ส่วนคนขี้เกียจจะสบายตัว
8.มีความคิดสร้างสรรค์(Initiative)
การคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆจำเป็นอย่างยิ่งต่อการสร้างการเปลี่ยนแปลง เมื่อผู้นำมีคุณสมบัตินี้แล้วช่วยสร้างบรรยากาศให้ผู้ตามกล้าแสดงออก กล้าเสนอความคิดเห็นที่ไม่เหมือนคนอื่น ทำให้องค์กรมีวัฒนธรรมที่ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงได้
9.มีความศรัทธาเชื่อมั่น(Faith)
ความศรัทธาเชื่อมั่น ทำให้ผู้นำมีแรงบันดาลใจ ใส่จิตวิญญาณเข้าไปในงาน ในองค์กร และทำงานด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเท ทำให้สามารถนำคนโดยการเป็นแบบอย่างที่ดีได้
10.ความรัก(Love)
ความรักในงาน ในตนเองและผู้อื่นอย่างถูกต้อง จะช่วยสร้างอารมณ์ความรู้สึกผูกพัน และเพิ่มความละเอียดอ่อนในการอยู่ด้วยกัน และการพัฒนางานด้วยความใส่ใจ
11.ความสามารถในการสื่อสาร(Communication Skill)
ผู้นำจำเป็นต้องมีความสามารถในการสื่อสาร เพื่อการทำความเข้าใจ การสร้างพลังร่วม การโน้มน้าวจูงใจและการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้คนทั้งภายในและภายนอกองค์กร
12.มีทักษะในการสอนและการโคช (Teaching&Coaching Skill)
การสอนและการโคช ช่วยให้ลูกน้องทำงานได้ถูกต้องและมีประสิทธิผลมากขึ้น ตลอดจนสามารถยกระดับศักยภาพของลูกน้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญต่อการสร้างความสำเร็จระยะยาว
13.มีความแข็งแกร่งทั้งกายใจ (Physical & Mental energy)
ร่างกายที่แข็งแรงและใจที่แกร่ง จะทำให้ทั้งสองส่วนนี้ทำงานส่งเสริมกันได้ หากสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่เข้มแข็งพอ ก็จะส่งผลให้การทำหน้าที่ผู้นำอ่อนด้อยไปทันที
14.มีความเสียสละ (Sacrifice)
การเสียสละเป็นการแสดงน้ำใจเพื่อให้ผู้อื่นได้เล่นก่อน เป็นนิสัยของคนที่ไม่เห็นแก่ตัว รวมถึงการแสดงความรับผิดชอบในผลที่เกิดจากการตัดสินใจของตัวเอง โดยไม่กล่าวโทษ และหากประสบความสำเร็จ จะยกความดีให้แก่ทีมงาน
15.จูงใจคนได้ (Persuasiveness)
การจูงใจคนคือทักษะสำคัญที่ผู้นำต้องใช้บ่อยๆ ซึ่งอาจทำโดยการพูด การกระทำ การให้ผลตอบแทน การใช้ความรัก การมอบหมายงานสำคัญ การให้ความสำคัญ ทั้งนี้ขึ้นกับบุคคลและสถานการณ์ที่เหมาะสม

นี่คือคุณสมบัติและคุณลักษณะ 15 ประการของผู้นำที่ยอดเยี่ยม ดูเหมือนมันมีอะไรมากมายที่แต่ละคนต้องพัฒนา เพราะนอกจากประเด็นที่ต้องพัฒนาแล้ว ยังมีมิติของระดับคุณภาพในแต่ละคุณสมบัติที่ต้องพัฒนาไปให้ถึงอีกด้วย แต่ทั้งหมดนี้ เริ่มต้นง่ายๆด้วยการประเมินตนเองก่อน ว่ามีอะไรและยังขาดอะไร จากนั้นก็ตั้งเป้าหมายและวางแผนในการพัฒนา ผมมั่นใจว่าทุกๆคนสามารถทำได้แน่นอนครับ