0
1785

ชนะพันธุ์-ยุพเรศ พิริยะพันธุ์ ร่วมกับ บุษกร ศรีสวัสดิ์, ชมพูนุท ไผ่เกาะ และ กรองกาญจน์ ชมะนันทน์ บริจาคเงินให้แก่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าจำนวน 500,000 บาทเพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่ายจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมี พลตรี สุรศักดิ์ ถนัดศีลธรรม และคณะเป็นตัวแทนรับมอบ ณ สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย

ภาพจากซ้ายไปขวา

  1. พลตรีหญิง จารุวรรณ ปี่ทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ กองบัญชาการ กองทัพไทย
  2. พลตรีหญิงอมราภรณ์ หมีปาน ผอ. วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
  3. พลตรี สุรศักดิ์ ถนัดศีลธรรม ผอ. รพ. พระมงกุฎเกล้า
  4. ชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ประธานบริษัท TQR 
  5. เยาวเรศ พิริยะพันธุ์ รองประธาน บริษัท TQR
  6. บุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย
  7. ชมพูนุท ไผ่เกาะ เลขาสมาคมฯ
  8. กรองกาญจน์ ชมะนันทน์ รองเลขาสมาคมฯ