ธ.ก.ส. จัดประชุมผู้บริหารระดับสูง จัดทำแผนยุทธศาสตร์ธนาคาร ปีบัญชี 2567 และติดตามการดำเนินโครงการพักชำระหนี้ตามนโยบายรัฐบาล

0
465

นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูง เพื่อจัดทำแผนวิสาหกิจและการกำหนดยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนงานธนาคารในปีบัญชี 2567 และติดตามการดำเนินโครงการพักชำระหนี้ควบคู่การจัดทำแผนฟื้นฟู เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดภาระหนี้และกลับมามีรายได้อย่างยั่งยืน

พร้อมจัดวางระบบเทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ ในการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าและพนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน เช่น โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการให้สินเชื่อ (Loan Processing System : LPS) โครงการปรับปรุงคุณภาพข้อมูลทั้งระบบของธนาคาร (Data Cleaning) และโครงการพัฒนาระบบงานรองรับการบริหารจัดการคุณภาพหนี้ (End to End Process) โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมประชุม ณ โรงแรม ดี วารี จอมเทียนพัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566