SAM บริษัทบริหารสินทรัพย์ของคนไทย จับมือ บสย. เซ็น MOU มุ่งยกระดับ SMEs ไทย เพิ่มศักยภาพ สร้างความสามารถในการแข่งขัน

0
361

นายธรัฐพร เตชะกิจขจร กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางธุรกิจ (MOU) กับ นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เพื่อศึกษาแนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการ SMEs ของ SAM ที่ต้องการขอสินเชื่อแต่ไม่มีหลักทรัพย์หรือมีหลักทรัพย์ค้ำประกันหรือมีหลักประกันไม่เพียงพอ ให้สามารถเพิ่มศักยภาพและความสามารถ

ในการแข่งขันและต่อยอดธุรกิจได้มากขึ้น อันจะนำไปสู่ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม การลงนามครั้งนี้นับเป็นโอกาสในการที่หน่วยงานภาครัฐทั้ง 2 หน่วยงานจะได้ร่วมศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน รวมถึงการเป็นศูนย์กลางการให้คำปรึกษา แนะนำ และให้ความช่วยเหลือลูกค้า ประชาชนด้านการบริหารจัดการหนี้ การเงินและการออม ตลอดจนการแบ่งปันองค์ความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน

“SAM บริษัทบริหารสินทรัพย์ของคนไทย”
เกี่ยวกับ SAM : บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ระดับชาติ ที่มีบทบาทในการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพอย่างมีธรรมาภิบาล เพื่อขับเคลื่อนระบบสถาบันการเงินให้เติบโตอย่างมั่งคั่งและยั่งยืน