On Leadership

0
1152

สวัสดีครับ คุณผู้อ่านที่รักทุกท่าน พบกับ On Leadership ครั้งนี้ เป็นเดือนธันวาคมส่งท้ายปีเก่า เวลาผ่านไปอีกหนึ่งปีแล้วครับ มันช่างรวดเร็วเหลือกิน และทุกๆเดือนสิ้นปี ก็จะกระตุ้นให้ผมตระหนักเรื่องคุณค่าของเวลาเสมอ ผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็คงคิดไม่ต่างไปจากผมมากนัก ดังนั้น ผมจึงขอเชิญชวนทุกท่านหันมาใส่ใจเรื่องการใช้เวลากันให้มากขึ้น และหนึ่งสิ่งสำคัญที่ทุกท่านจะต้องจัดเวลาให้ก็คือการอ่านนั่นเองครับ

คุณผู้อ่านครับ ตลอดปีที่ผ่านมา คำยอดฮิตที่ผู้คนในแวดวงธุรกิจพูดถึงกันบ่อยมาก ถ้าให้โหวต คำ Agile น่าจะอยู่ในอันดับต้นๆ ซึ่งหมายถึงความปราดเปรียว คล่องแคล่ว ว่องไวในการปรับตัวให้ไปกันได้กับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลกยุคสมัยนี้ ถือเป็นคุณสมบัติสำคัญขององค์กรและของคนในองค์กรที่ส่งผลให้องค์กรไปต่อได้ หากองค์กรไหนขาดคุณสมบัตินี้ ก็จะมีจุดจบชนิดไม่มีโอกาสแก้ตัวได้ง่ายๆ เมื่อมันสำคัญขนาดนี้ On Leadership ฉบับนี้ ผมจึงขอแบ่งปันในเรื่อง “ 7 ขั้นตอนการสร้างองค์กร Agile สำหรับผู้นำ” ดังนี้ครับ

1.เข้าใจความคล่องแคล่วของคนใน 4 ด้านต่อไปนี้
1.1 ความคล่องตัวด้านความคิด
คนบางคนแช่แข็งทางความคิด ยึดติดความเชื่อ ความคิดเดิมๆ เราจำเป็นต้องปรับปรุงความคิดโดยอย่ายึดมั่นถือมั่นจนเกินไป ต้องเปิดรับความคิดใหม่ๆเข้าไปผสมผสาน เพื่อให้เรามีมุมมองที่ดีพอในการมองโอกาสและปัญหาที่เกิดอยู่

1.2 ความคล่องตัวด้านความเข้าใจตนเองและการทำความเข้าใจผู้อื่น

การดำรงอยู่ของเรา เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่น ดังนั้น เราจึงจำเป็นต้องมีความคล่องตัวในการปรับปรุง จุดอ่อน พัฒนาจุดแข็งและบริหารอารมณ์ รวมทั้งมีความคล่องตัวในการรับฟัง สามารถเข้าใจผู้อื่นและอยู่ร่วมหรือทำงานร่วมกันได้

1.3 ความคล่องตัวด้านการเปลี่ยนแปลงตนเอง

เราทุกคนใช้ชีวิตอยู่ในนิเวศน์วิทยารอบตัวที่มีการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี่ การเมือง ลูกค้าและคู่แข่งขัน ดังนั้น ทุกๆคนที่ยังมีชีวิตอยู่ จึงต้องมีความคล่องตัวในการเปลี่ยนแปลงตนเองให้อยู่กับสภาวะหรือเกมการแข่งขันที่มีมาตรฐานสูงกว่าเดิมได้

1.4 ความคล่องตัวด้านการสร้างผลลัพธ์

ผลลัพธ์คือเป้าหมายสุดท้ายที่ทีมหรือองค์กรต้องการจากแต่ละคน ดังนั้น เราจึงจำเป็นต้องสร้างคนที่มีความคล่องตัวในการสร้างผลลัพธ์ เป็นผู้ที่มีความไวในการประเมิน เรียนรู้ ปรับแก้ และลุกขึ้นสู้อีกครั้ง และอีกครั้งได้เสมอ

2.สื่อสารเป้าหมายภาพรวมขององค์กรให้ผู้คนมองเห็นสิ่งเดียวกัน

ผู้นำต้องมีภาพเป้าหมายขององค์กรที่มีลักษณะ Agile และสื่อสารให้ผู้คนมองเห็นภาพที่ชัดเจน จนถึงระดับที่คนในทีมหรือในองค์กรเกิดความตระหนักว่า เขาเป็นส่วนสำคัญขององค์กรที่ยิ่งใหญ่และจำเป็นที่จะต้องเป็นคนที่ปรับเปลี่ยนได้รวดเร็ว

3.กำหนดเป้าหมายและแผนพัฒนารายบุคคล

องค์กร Agile มาจากผลรวมของคนในองค์กรแต่ละคน ดังนั้น จึงต้องมีเป้าหมายการพัฒนาลักษณะ Agile เป็นรายคน เพราะแต่ละคนมีช่องว่างจากจุดเป้าหมายต่างกัน โดยแผนงานนั้น จะเป็นแผนงานการเรียนรู้ การลงมือทำในเรื่องที่เกี่ยวกับ 4 ด้านของความคล่องแคล่วตามข้อ 1

4.วางระบบพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิผล

ผู้นำต้องวางระบบพัฒนาบุคลากรที่ครบทั้ง 3 รูปแบบการเรียนรู้ นั่นคือ

4.1 New Learn เป็นการเรียนรู้หรือฝึกทำสิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยรู้หรือไม่เคยทำได้มาก่อน
4.2 Un Learn ตัวเราและคนของเรา ต้องรู้จักล้างความรู้ หรือความเชื่อที่ผิดๆออกไปจากตัว
4.3 Re Learn ทุกคนจะต้องเรียนรู้ซ้ำเพื่อความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นและเพื่อทักษะที่ชำนาญขึ้น

5. พัฒนาภาวะผู้นำตามระดับของ Agility 5 ระดับ ดังนี้

5.1 ผู้เชี่ยวชาญ เป็นผู้นำที่นำคนด้วยความเชี่ยวชาญในงาน เหมาะกับองค์กรที่คนในทีมยังไม่ชำนาญในการทำงานที่เกี่ยวข้อง

5.2 ผู้คว้าชัย เป็นผู้นำที่มีทั้งการวางแผน การกำกับ การสื่อสารและการส่งพลังทีมเพื่อการบรรลุเป้าหมาย

5.3 ผู้นำนักกระตุ้น เป็นผู้นำที่เร่งการดึงศักยภาพผู้คน เป็นเคมีที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีที่เร่งเร้าขึ้น ทีมงานจะมีความคึกคักสูง

5.4 ผู้ร่วมคิดร่วมสร้าง เป็นผู้นำที่สร้างความร่วมแรงร่วมใจตั้งแต่เริ่มต้นได้ดี ส่งผลให้ผู้คนในทีมมีตัวตนและมีความรู้สึกเป็นเจ้าของงานสูง จึงพร้อมรับผิดชอบงานอย่างเต็มที่

5.5 ผู้สร้างพลังผนึก เป็นผู้นำที่ช่วยทวีคูณพลังและผลงาน ซึ่งเกิดจากการใช้ความสามารถด้านการหลอมรวมทรัพยากรทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนการมองจุดทวีคูณออกและจดจ่อไปที่การทำน้อยสิ่งที่มีผลกระทบสูง

6.การประเมินรายคนและโค้ชชิ่งต่อ

ผู้นำต้องวางระบบการประเมินที่ไม่ใช่การมองแต่ผลลัพธ์หรือ KPI อย่างเดียว แต่ให้มองไปที่ความคล่องแคล่วทั้ง 4 ด้านว่าติดขัดที่ด้านไหนมากที่สุด และทำการพัฒนารายคน

7.การให้รางวัลและการชื่นชม

การให้รางวัลและการชื่นชม เป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้คนยอมเปลี่ยนแปลง และเป็นการสร้างวัฒนธรรมแห่งการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า จะช่วยสร้างบรรยากาศที่ส่งพลังให้ผู้คนเจริญรอยตาม

นี่เป็น “7 ขั้นตอนการสร้งองค์กร Agile สำหรับผู้นำ” ช่วงหยุดปีใหม่นี้ ขอให้คุณผู้อ่านทุกท่านลองทบทวนและทำเป็นแผนงานไปใช้ดูนะครับ บางที ปีหน้าคุณอาจจะเหนื่อยน้อยลงแต่ได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าก็ได้ เชื่อผมสิครับ

สวัสดีครับ