On Leadership

0
4892

หากจัดแบ่งผู้นำด้วยวิธีการในการเป็นผู้นำ สามารถจัดผู้นำออกได้เป็น 7 ประเภท ลองอ่านดูว่า คุณจัดอยู่ในประเภทไหนนะครับ

1.นักฉวยโอกาส

เป็นผู้นำที่มีคุณลักษณะไม่ได้ด้วยเลห์ ก็เอาด้วยกล สนใจแต่ชัยชนะ พร้อมชกใต้เข็มขัด ผิดกติกา ขอเพียงให้ได้ชัยชนะโดยไม่สนวิธีการ เป็นคนเห็นแก่ตัว ไม่มองส่วนรวม ฉาบฉวย เน้นระยะสั้น ชอบบงการ บอกตัวเองเสมอว่า “อำนาจคือความถูกต้อง” ยิ่งครองอำนาจนาน ส่วนรวมยิ่งแย่ลง

2.นักการฑูต

เป็นผู้นำแนวประนีประนอม หลีกเลี่ยงความขัดแย้ง ต้องการรวมทุกกลุ่ม และเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ไม่ตัดสินใจเลือกข้าง รักพี่เสียดายน้อง เชื่อฟังสิ่งที่เป็นบรรทัดฐาน ไม่สร้างแรงกระเพื่อม เป็นผู้ประสานงานและกาวใจที่ดี

3.ผู้ชำนาญการ

เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและเป็นผู้เชี่ยวชาญในบางศาสตร์ บริหารและนำทีมโดยเหตุผลและความเชี่ยวชาญ ใช้ข้อมูลที่หนักแน่นเพื่อสร้างการยอมรับ ทุกครั้งที่นำเสนอ จะมีมาตรฐานของเนื้อหาที่ตนเองยอมรับได้ ไม่มั่วนิ่ม เป็นผู้เติมเต็มสาระให้แก่กลุ่ม

4.นักปฏิบัติ

เป็นผู้ลงมือทำเพื่อสร้างผลลัพธ์ผ่านการมีแผนกลยุทธ์และแผนงาน มีการประเมินเพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนท่า สร้างการทำงานเป็นทีม รับผิดชอบต่อการบริหารและการนำของตนเอง รวมทั้งมุ่งเน้นการตอบสนองต่อความต้องการของตลาดเพื่อการบรรลุเป้าหมาย เหมาะอย่างยิ่งกับงานบริหารจัดการ

5.นักปฏิวัติ

เป็นผู้คิดนอกกรอบ คิดถึงการพัฒนา การสร้างความแตกต่าง มีวิธีการใหม่ๆที่แหวกแนวมานำเสนอและขับเคลื่อน กล้าที่จะแหกกฎเก่าๆที่จำกัดอิสระภาพในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีกว่าเก่า มีประสิทธิผลในการให้คำปรึกษาและการทดลองสิ่งใหม่ๆ

6.นักกลยุทธ์

เป็นผู้ที่สามารถคิดหาแนวทางและวิธีการในการปิดช่องว่างระหว่างวิสัยทัศน์กับสถานะและความเป็นจริงในปัจจุบัน มีความคิดริเริ่มใหม่ๆ ทันต่อเหตุการณ์ รู้จักตั้งคำถามกับข้อสมมุติฐานและความเชื่อในปัจจุบัน นำไปสู่ความสามารถในการสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

7.ผู้นำระดับเทพ

เป็นผู้นำระดับจิตวิญญาณที่คิดถึงการทำเพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเพื่อตัวเองหลายเท่าตัว เป็นผู้นำที่สร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคม ประเทศชาติและโลกใบนี้ สามารถสร้างตำนานที่มีนัยสำคัญทางประวัติศาสตร์ จัดเป็นผู้นำที่สามารถนำการเปลี่ยนแปลงไม่เพียงในระดับองค์กร แต่เป็นระดับที่ส่งผลถึงวงกว้างของสังคม

หลังจากที่ทุกๆคนได้อ่านจนครบทุกๆประเภทผู้นำแล้ว ลองประเมินตนด้วยใจที่เที่ยงธรรมดู ว่าคุณจัดอยู่ในประเภทผู้นำแบบไหน แล้วอย่าลืมวางแผนการพัฒนา เพื่อให้เรามีส่วนผสมของผู้นำประเภท 2-7 นะครับ ถ้าทำได้ ผมกล้ารับประกันว่า “คุณจะมีอิทธิพลเชิงบวกต่อผู้คนและองค์กร”ที่เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน