On Leadership

0
2462

 “7 สิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจของผู้นำ

การนำพาองค์กรธุรกิจไปสู่การเติบโตของผู้นำนั้น นับวันจะมีความท้าทายมากยิ่งขึ้น ผู้นำจึงจำเป็นต้องขับเคลื่อนอย่างถูกต้อง โดยมีเจ็ดสิ่งสำคัญที่ผู้นำจะต้องขับเคลื่อน ดังนี้

1.เป้าหมาย คนและกระบวนการ

   เป้าหมายคือสิ่งที่องค์กรต้องการบรรลุในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งต้องใช้คนเป็นตัวขับเคลื่อนควบคู่ไปกับกระบวนการหรือระบบงาน ดังนั้น ผู้นำจึงต้องวางเป้าหมายในระดับที่ท้าทาย ไม่ง่ายจนไม่มีความหมายและไม่ยากจนมองไม่เห็นหนทางที่จะไปถึง ในขณะเดียวกัน ก็ต้องบริหารจัดการเรื่องการหาคน บริหารและกำกับคน รวมทั้งกระบวนการในการสร้างผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องให้ทุกอย่างมันสอดคล้องต้องกัน

2.ระดับความเข้มข้นของการนำสู่การเปลี่ยนแปลง

  2.1 นี่คือจุดที่พวกเราอยู่ในปัจจุบัน  ผู้นำต้องสื่อสารให้ผู้คนตระหนักรู้ว่าทำไมจึงต้องเปลี่ยนแปลง ถ้าเรายังคงยึดติดกับสิ่งเดิม จะมีความสูญเสียอะไรเกิดขึ้น

  2.2 นั่นคือจุดใหม่ที่พวกเราจะไปให้ถึง  มันมีความหมายต่อชีวิตของพวกเราอย่างไร

  2.3 นี่คือวิธีที่เราจะไปให้ถึงจุดนั้นและพวกเราจะช่วยกันได้อย่างไร

3.การยกระดับเพดานความสำเร็จ

  เมื่อธุรกิจเดินทางมาถึงจุดหนึ่ง ผลงานก็มักจะชนเพดาน ผู้นำมีความรับผิดชอบที่จะต้องยกระดับเพดานความสำเร็จ ด้วยการคิดใหม่ทำใหม่ในหลายๆสิ่ง

4.การสร้างความตระหนักรู้ในการจัดลำดับความสำคัญที่ชัดเจน

 ในการขับเคลื่อนความสำเร็จนั้น  มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องทำ เพียงแต่ว่าแต่ละสิ่งนั้นมีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายที่แตกต่างกัน ผู้นำจึงต้องตระหนักถึงการจัดลำดับความสำคัญที่ชัดเจน เพื่อก่อให้เกิดการบริหารเวลาอย่างถูกต้อง

5.การมอบความหวังและจุดมุ่งหมายให้แก่ทีม

 ทีมที่จะมีพลังในการขับเคลื่อนจะต้องเป็นทีมที่มีทั้งความหวังและจุดมุ่งหมาย ซึ่งเริ่มต้นมาจากการมอบความหวังและจุดมุ่งหมายจากผู้นำ โดยผู้นำจะมอบผ่านทั้งรายบุคคลและการมอบผ่านกลุ่มคนในการประชุมทีม

6.แสดงให้เห็นว่าคุณกำลังสร้างความแตกต่าง

  ทุกวันนี้ในตลาดมีสิ่งของที่เสนอขายอยู่คล้ายๆหรือเหมือนๆกันเต็มไปหมด เราจะแยกตัวออกมาจากฝูงชนได้ก็ต่อเมื่อเรามีความแตกต่างเท่านั้น  และผู้นำต้องแสดงให้ผู้ตามและลูกค้าข้างนอกเห็นว่าคุณกำลังสร้างความแตกต่างอยู่

7.ถักทอความคิดและพฤติกรรมสร้างอนาคตที่ยั่งยืน

 ทุกสิ่งที่คุณคิด พูดและทำ จะต้องรองรับด้วยรากฐานของจรรยาบรรณธุรกิจ และมีมุมมองที่ส่งเสริมจากระยะยาว ย้อนกลับมาระยะกลาง และระยะสั้น นั่นหมายถึงสิ่งที่คุณเลือกที่จะทำในวันนี้ จะต้องช่วยทำให้คุณมีวันพรุ่งนี้และวันมะรืนนี้ที่ดีด้วย

นี่คือ “7 สิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจของผู้นำที่ถ้าใครทำความเข้าใจและนำมาประยุกต์ใช้แล้ว จะช่วยให้คุณยังคงสามารถเป็นผู้นำองค์กรต่อไปได้อีกอย่างแน่นอน