On Leadership “10 ทักษะและ 10 คุณลักษณะสำคัญสำหรับผู้นำที่ยิ่งใหญ่ตลอดกาล”

0
1762

สวัสดีครับ คุณผู้อ่านทุกท่าน เสียงปี่กลองเชิดเร็วขึ้นเป็นสัญญาณบอกว่าเป็นช่วงเวลาใกล้หมดปีแล้ว เหลือเวลาอีกแค่เดือนกว่าๆเท่านั้นเอง เพื่อให้ทุกท่านได้มีเวลาและมีความชัดเจนในการปั้นตนเองและปั้นผู้นำ ครั้งนี้ ผมจะเขียนถึง “10 ทักษะและ10 คุณลักษณะสำคัญของผู้นำ”เชิญติดตามได้เลยครับ

•10 ทักษะ

1.ความคิดสร้างสรรค์
ความคิดสร้างสรรค์ทำให้ผู้นำคิดได้ไกลและแปลกใหม่แตกต่าง ส่งผลให้สามารถมองหาทางออกในการแก้ปัญหาและมีวิสัยทัศน์ที่ดีกว่าคนทั่วๆไป

2.ความคิดเชิงวิเคราะห์
ความคิดเชิงวิเคราะห์ทำให้ผู้นำรู้จักแยกแยะสาเหตุออกจากผล ส่งผลให้การตัดสินใจดีขึ้น อีกทั้งทำให้มองความเสี่ยงและผลกระทบอันเกิดจากการทำหรือไม่ทำได้ดีกว่า

3.การตั้งเป้าหมาย
การตั้งเป้าหมายที่ดีต้องมาจากการรู้จักเชื่อมโยงพันธกิจ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายใน เพื่อให้องค์กรมีเป้าหมายที่ทั้งมีความท้าทายและความเป็นไปได้

4.การวางแผน
การวางแผนทำให้การเคลื่อนไปสู่เป้าหมายมีความเป็นรูปธรรม ส่งผลให้สามารถเตรียมทรัพยากรต่างๆและกำกับผู้คนได้ถูกต้อง

5.การบริหารเวลา
เวลาของผู้นำมีจำกัด ในขณะที่กิจกรรมที่จะมาเกี่ยวพันกับผู้นำมีมากมาย ดังนั้น ผู้นำจึงต้องใช้ทั้งเข็มทิศคู่กับนาฬิกา โดยจัดเวลาให้กับสิ่งที่สำคัญกว่ามาก่อน

6.การฟัง
เป็นผู้นำไม่ได้คลุกอยู่กับส่วนของตลาดและการลงมือทำมากนัก ดังนั้น จึงต้องใช้ทักษะการถามและฟัง เพื่อเก็บข้อมูล และยังเป็นการทำให้คนของเราได้มีส่วนร่วมจากการแสดงความคิดเห็น

7.การสื่อสาร
ผู้นำต้องเขียน ต้องพูด ต้องนำประชุมและต้องปรากฎตัวอย่างมีพลัง ทั้งหมดนี้คือการสื่อสาร ถ้าผู้นำสื่อสารดี ผู้คนที่อยู่ด้วยจะมีความเข้าใจมากขึ้น ร่วมแรงร่วมใจ มองเห็นภาพวิสัยทัศน์เดียวกันและมีพลัง

8.การบริหารความขัดแย้ง
ผู้นำต้องทำภารกิจผ่านผู้คนจำนวนมากมาย สิ่งที่เกี่ยวข้องมีทั้งเป้าหมาย ทรัพยากร คน แนวคิดและแนวปฏิบัติ จึงอาจเกิดความขัดแย้งระหว่างบุคคลหรือระหว่างทีมได้ ผู้นำจึงต้องมีทักษะในการบริหารความขัดแย้ง เพื่อให้ผู้คนมีจุดร่วมในการไปต่อกันได้

9.การตัดสินใจ
ผู้นำต้องเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจว่าจะทำอะไร หรือจะไม่ทำอะไรในเวลาที่จำกัด​  หากไม่มีทักษะในการตัดสินใจ ก็มักจะลงเอยด้วยการผัดวันประกันพรุ่งหรือซื้อเวลา ซึ่งจะทำให้ปัญหาหนักกว่าเก่าได้

10.การเข้าสังคม
ผู้นำต้องอยู่ร่วมกับผู้คน ดังนั้น กิริยามารยาทและการรู้กาลเทศะจึงเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งยังเป็นตัวบ่งชี้ภาพลักษณ์ของผู้นำอีกด้วย

•10 คุณลักษณะ

1.ความซื่อสัตย์
ผู้นำต้องมีทั้งความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น รักษาคำพูด พูดความจริงและทำทุกสิ่งด้วยความโปร่งใส ไม่มีวาระซ่อนเร้น

2.ความรับผิดชอบ
ผู้นำต้องเป็นคนแสดงความรับผิดชอบ ไม่กล่าวโทษ ไม่หาข้ออ้างหรือข้อแก้ตัว โดยยึดหลักที่ว่า ทุกสิ่งที่ยิ่งใหญ่สร้างขึ้นจากความรับผิดชอบของผู้นำ

3.ความคิดริเริ่ม
ผู้นำที่ดีต้องสามารถคิดริเริ่มสิ่งใหม่ๆที่นำพาโอกาสมาให้แก่องค์กร เพราะงานของผู้นำคืองานที่ใช้หัวมากกว่าใช้ขา

4.ความเมตตากรุณา​                                   ผู้นำจะต้องมีใจเมตตากรุณา คือมีจิตใจที่อ่อนโยนแต่เข้มแข็ง นั่นคือการเข้าใจความรู้สึกของความเป็นมนุษย์ ในขณะเดียวกันก็ต้องนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายด้วย

5.ความเคารพผู้อื่น
ผู้นำต้องรู้จักให้เกียรติคนที่สมควรให้เกียรติ รู้จักรับฟังความเห็นที่แตกต่าง และมองคนเป็นคนไม่ใช่วัตถุสิ่งของ

6.การทำงานเป็นทีม
ไม่ทำตัวเป็นวันแมนโชว์ รู้จักการมอบหมายงาน ไว้วางใจ ส่งพลังและให้คนในทีมเป็นเจ้าของงานร่วมกัน

7.การมีอารมณ์ขัน
หัวเราะให้กับความผิดพลาดของตัวเองได้ อารมณ์ขันช่วยผ่อนคลายความตรึงเครียด และมองความผิดพลาดของคนอื่นเป็นบทเรียนรู้ ที่ไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตาย

8. มีวินัย
สามารถกำกับตัวเองให้ทำสิ่งที่ต้องทำได้ ไม่ตกหลุมสบาย ใช้วินัยในการพัฒนาตน ดูแลร่างกายและการลงมือทำจนสร้างผลลัพธ์ได้

9.การมุ่งเน้นผลลัพธ์
ผู้นำที่นำการเปลี่ยนแปลง ต้องเป็นคนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ผ่านการนำผู้อื่น ดังนั้นจึงต้องสามารถสมดุลเรื่องสายสัมพันธ์กับการสร้างผลงานและการสร้างคนได้ และต้องไม่ใช่คนที่เรื่อยๆมาเรียงๆ

10.มีความกล้าหาญ

กล้าไปยังดินแดนใหม่ที่เชื่อว่ามีอนาคตที่ดีกว่า กล้าที่จะเผชิญกับอุปสรรคปัญหาและกล้าที่จะเปิดใจพูดคุยเพื่อแก้ปัญหาของคนในองค์กร

ทั้งหมดนี้คือ “10 ทักษะและ 10 คุณลักษณะสำหรับผู้นำที่ยิ่งใหญ่” นั่นแปลว่า หากการเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่เป็นเป้าหมายของคุณ จงจดจ่อและพัฒนาตั้งแต่วันนี้และทุกๆวัน คุณจะ “เป็น” ได้อย่างแน่นอนครับ

สวัสดีครับ