J&C สำนักงานใหญ่วางมาตรการคัดกรองปกป้องคุ้มครอง พนักงานและผู้มาใช้บริการ

0
146

J&C สำนักงานใหญ่วางมาตรการคัดกรองปกป้องคุ้มครอง พนักงานและผู้มาใช้บริการ ณ.สำนักงานอาคารและร้านค้าในเครือให้ปลอดภัยในสถานการณ์ COVID-19 ในการปฏิบัติตน ให้ความร่วมมือในการควบคุมโรค

ทั้งหมดนี้ ไม่ยากเกิน แต่ที่สำคัญที่สุด คือ การบริหารความเสี่ยง risk management จะสำเร็จให้ได้ 100% ทุกคนต้องร่วมมือกันนะครับ

#saveSociety #covid19 #JC #Challege