MOST POPULAR

สมาคมตัวแทนฯ จัดสัมมนาใหญ่ เปิดตัวมาสคอต MR.THAIFA ครั้งแรก

สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน จัดสัมมนากรรมการทั่วประเทศ ครั้งที่21 ประจำปี2563 วันที่ 19 – 21 กุมภาพันธ์ 2563 โรงแรมแซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท จ.จันทบุรี โดยมีกรรมการจากทั่วประเทศ และผู้บริหาร คปภ. ภาค และคปภ. จังหวัด เข้าร่วมกว่า 350 ท่าน งานสัมมนาครั้งนี้ จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคีของบุคลากรประกันชีวิต  แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ทางธุรกิจประกันภัย และผลักดันกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาและยกระดับความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ ของบุคลากรธุรกิจประกันชีวิต ตลอดจนแบ่งปันแนวทางในการเพิ่มจำนวนสมาชิก และกิจกรรมต่างๆ...

HOT NEWS