MOST POPULAR

ออมสิน เปิดตัวเงินกู้ฉุกเฉิน ช่วยประชาชนอาชีพอิสระหรือผู้มีรายได้ประจำที่ถูกผลกระทบไวรัสโคโรนา (COVID-19) ยื่นลงทะเบียนใช้บริการผ่านเว็บไซต์ธนาคารฯ www.gsb.or.th เท่านั้น

ธนาคารออมสิน เร่งดำเนินการตามมติครม. “โครงการสินเชื่อฉุกเฉิน” และ “โครงการสินเชื่อพิเศษเพิ่มเติม” เปิดตัวสินเชื่อช่วยคนได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) สำหรับคนมีอาชีพอิสระ ให้กู้ 10,000 บาท ปลอดชำระ 6 เดือนแรก ดอกเบี้ย 0.10% ต่อเดือน ผ่อนชำระ 2 ปี ไม่ต้องมีหลักประกัน ส่วนผู้มีรายได้ประจำ ให้กู้ไม่เกิน 50,000...

HOT NEWS