MOST POPULAR

งานจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า มหกรรมของดีเมืองแพร่ ประจำปี 2567“เมืองแป้ Expo 2024”

จังหวัดแพร่ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ จัดงาน “มหกรรมของดีเมืองแพร่” ประจำปี 2567 ซึ่งเป็นการจัดแสดง จำหน่ายสินค้า และการเจรจาธุรกิจการค้า โดยนำเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร /สถาบันเกษตรกร/ผู้ประกอบการ/SMEs/OTOP/สินค้าและบริการของจังหวัดแพร่ และผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องมาร่วมแสดง, จำหน่ายสินค้า และเจรจาธุรกิจการค้าจำนวน 2 ครั้ง ๆ ละ...

HOT NEWS