BJC เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ 2 รุ่น อายุ 4 ปี 6 วัน และ 10 ปี 6 วัน ให้แก่ ผู้ลงทุนทั่วไป ในช่วงวันที่ 28 – 29 พฤษภาคม และ 1 มิถุนายน 2563 นี้

0
258

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (“BJC”) ผู้ถือหุ้นใหญ่บิ๊กซีฯ และผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค และบรรจุภัณฑ์ชั้นนำของไทย เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ต่อผู้ลงทุนทั่วไป รุ่นอายุ 4 ปี 6 วัน และ 10 ปี 6 วัน โดยคาดว่าจะเปิดรับจองซื้อในช่วงวันที่ 28 – 29 พฤษภาคม และวันที่ 1 มิถุนายน 2563 นี้ 

นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ BJC เปิดเผยว่า บริษัทได้ยื่นไฟลิ่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ ซึ่งบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ไปชำระคืนหนี้หุ้นกู้ชุดเดิมที่จะครบกำหนดช่วงต้นเดือนมิถุนายนนี้ ปัจจุบันบริษัทได้กำหนดอายุหุ้นกู้ 2 รุ่น สำหรับรุ่นที่จะเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป ได้แก่ รุ่นอายุ 4 ปี 6 วัน ที่อัตราดอกเบี้ยประมาณ 2.80 – 3.00% และ
รุ่นอายุ 10 ปี 6 วัน ที่อัตราดอกเบี้ยประมาณ 3.40 – 3.50% โดยหุ้นกู้รุ่นอายุ 10 ปี 6 วัน ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดเริ่มตั้งแต่วันครบรอบปีที่ 5 เป็นต้นไป ทั้งนี้ คาดว่าจะเปิดรับจองซื้อในช่วงวันที่ 28 – 29 พฤษภาคม และวันที่ 1 มิถุนายน 2563 สำหรับหุ้นกู้ที่จะออกในครั้งนี้ บริษัทได้แต่งตั้ง 4 สถาบันการเงินชั้นนำ ได้แก่ ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกรไทย ธ.กรุงไทย และ บล. ภัทร เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ทั้งนี้ รายละเอียดและอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ที่แน่นอนอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะมีการประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่ง

นายอัศวินยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า หุ้นกู้ของ BJC น่าจะเป็นโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจ เนื่องจาก BJC ดำเนินธุรกิจและมีแหล่งรายได้ที่หลากหลาย มีสถานะการแข่งขันที่แข็งแกร่งในธุรกิจหลักของบริษัท สะท้อนให้เห็นจากอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทจากทริสเรทติ้ง ที่ระดับ A+ แนวโน้มเป็น “ลบ” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

สำหรับผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้:

  • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ยกเว้นสาขาไมโคร) หรือ โทร. 1333
  • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ โทร. 02-888-8888 กด 819
  • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ โทร. 02-111-1111
  • บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) หรือ โทร. 02-305-9442

หมายเหตุ:  บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ  การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน

คำเตือน:     โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในร่างหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th