BAM ร่วมกับสภากาชาดไทย ส่งมอบบ้าน ในโครงการ HOME & HOPE สร้างบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาส จังหวัดขอนแก่น

0
420

นางสาวจิราพร ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางปฏิญญา เจนศิริศักดิ์ ผู้จัดการสำนักงานขอนแก่น และพนักงาน บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM พร้อมด้วย นางศศวรรณ์ มณีโชติ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น นางชุณห์พิมาน ด่านขุนทด ปลัดอำเภอเมืองขอนแก่น และคณะหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมส่งมอบบ้าน BAM “ โครงการ HOME & HOPE : การพัฒนาที่อยู่อาศัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ”

ให้แก่ นายประดิษฐ์ ควรนอก ณ หมู่ที่ 12 ตำบลบึงเนียม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เพื่อสนับสนุนให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย ด้วยการปลูกสร้างบ้าน ที่มั่นคงและปลอดภัยให้กับผู้ด้อยโอกาส ช่วยเหลือสังคมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป