BAM รับรางวัล “องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2566”

0
156

นางวิภาศิริ แสงวัชระกุล ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM รับรางวัล “องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2566” (Human Rights Awards 2023) ประเภทองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ระดับดี จัดโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม โดยมีพันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566

นางวิภาศิริ แสงวัชระกุล ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า การได้รับรางวัลดังกล่าว นับเป็นความสำเร็จและความภาคภูมิใจของ BAM อย่างยิ่ง ซึ่งเกิดจากความมุ่งมั่นและทุ่มเทของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่ให้ความสำคัญและเคารพในสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) ทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งได้มีการประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนและยึดถือปฏิบัติร่วมกันทั้งองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม

“รางวัลที่ได้รับในครั้งนี้เป็นการตอกย้ำบทบาทความสำคัญของ BAM ในฐานะบริษัทบริหารสินทรัพย์ ที่ให้ความสำคัญด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนควรได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาค และ BAM เชื่อว่าการเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นหลักการสำคัญ และเป็นหนึ่งในพันธกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจอย่างสมดุล ภายใต้กรอบแนวคิดการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืน” นางวิภาศิริ กล่าว