BAM ปรับแผนจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

0
1544

ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM ได้เตรียมการที่จะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายในเวลา 4 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทตามที่กฎหมายกำหนด แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น รวมทั้งกระจายไปในวงกว้าง ประกอบกับผู้ถือหุ้นของบริษัทมีจำนวนมาก จึงเป็นการยากที่จะหาสถานที่จัดประชุมซึ่งเหมาะสมสามารถรองรับการจัดที่นั่งให้มีระยะห่างประมาณ 1-2 เมตร ตามมาตรการ Social Distancing ของกระทรวงสาธารณสุข อีกทั้งรัฐบาลได้ขอความร่วมมือภาคเอกชนให้พิจารณาความจำเป็นในการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมกันของคนหมู่มาก เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาด บริษัทมีความห่วงใยต่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้ที่จะเข้าร่วมประชุม ผู้ร่วมงานทุกท่าน และพนักงาน นอกจากนี้ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องมาตรการรองรับการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการจัดประชุมของนิติบุคคล พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 กำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว จนทำให้เกิดเหตุขัดข้องไม่สามารถจัดประชุมหรือจัดประชุมล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เมื่อได้ดำเนินการจัดประชุมแล้ว ให้มีหนังสือชี้แจงเหตุผลยื่นต่อนายทะเบียนเป็นรายกรณีไป

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 จึงมีมติดังนี้

  1. 1. อนุมัติปรับแผนกำหนดการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 โดยยังไม่กำหนดวันและเวลาการจัดประชุมจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย และมีความเหมาะสม คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากำหนดวันประชุมโดยเร็ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป ทั้งนี้ การที่ยังไม่กำหนดให้มีการจัดประชุมดังกล่าวไม่ส่งผลต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ และไม่กระทบต่อสิทธิในการรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้น
  2. อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานปี 2562 ตามงบการเงินล่าสุด สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ในอัตราหุ้นละ 1.05 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 3,393,644,415 บาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันที่กำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 9 เมษายน 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2563

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปีตามที่จะเสนอให้              ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการที่ยังไม่มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการจะไม่เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก และจะรายงานต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวต่อไป

อย่างไรก็ดี บริษัทจะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างใกล้ชิด รวมถึงพิจารณาทางเลือก   อื่น ๆ ที่เหมาะสมในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนดต่อไปโดยเร็ว