ไทยพาณิชย์ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ สืบสานปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จัดนิทรรศการ “ต้นโพธิ์แห่งความดี” 

0
921

ด้วยวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในปีนี้รัฐบาลได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสดุดีพระเกียรติคุณเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 5-14 ธันวาคม 2562 ณ ท้องสนามหลวง โดยมี 5 กิจกรรม ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการ “ปณิธานความดี….มีแล้วแบ่งปัน”  นิทรรศการ “ชุมชนต้นแบบแห่งความดี…วิถีไทยในแบบพ่อ”  การออกร้านจำหน่ายอาหารและสินค้า  การจัดกิจกรรมบริการประชาชน และการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านโดยกลุ่มศิลปินพื้นบ้าน

ในโอกาสนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์ได้เข้าร่วมออกบูธ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยอยู่ในส่วนของการจัดนิทรรศการ “ปณิธานความดี…มีแล้วแบ่งปัน” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนเห็นคุณค่าของการแบ่งปัน และการช่วยเหลือกันในสังคม ภายใต้แนวคิด “ต้นโพธิ์แห่งความดี” แบ่งการจัดแสดงออกเป็น 3 ส่วนสำคัญ ได้แก่

นิทรรศการ “ต้นโพธิ์แห่งความดี” ตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน ธนาคารฯ ได้น้อมนำและยึดมั่นดำเนินรอยตามพระราชปณิธาน ด้วยความจงรักภักดี นอกจากจะมุ่งดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการสร้างรากฐานความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศแล้ว ธนาคารฯ ยังได้พร้อมสนับสนุนและดำเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเยาวชน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการ “บ่มเพาะ” ความดีให้เกิดขึ้น “แตกกิ่ง” เจริญเติบโตงอกงามไปในพื้นที่ต่าง ๆ และ “หยั่งราก” ฝังลึกให้เกิดความยั่งยืนในทุกพื้นที่ของสังคมไทยผ่านโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เช่น โครงการ จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โครงการ “SCB ชวนกันทำดี” โครงการ “ช่วยผู้ประสบภัยกับไทยพาณิชย์” โครงการ “ไทยพาณิชย์รวมใจไทยให้โลหิต” โครงการ “กล้าใหม่…ใฝ่รู้” โครงการ “สานอนาคตการศึกษาไทย CONNEXT ED” เป็นต้น

ตั้ง “ปณิธานความดี” การจัดกิจกรรมให้ผู้เข้าชมงานเขียนปณิธานความดีที่ตั้งใจจะทำที่ต้นโพธิ์แห่งความดีภายในบูธ ซึ่งทุกปณิธานจะถูกแขวนประดับบนต้นโพธิ์ตลอดงานเพื่อเป็นสิ่งเตือนใจ เป็นคำมั่นของพวกเราทุกคนที่ได้ตั้งปณิธานร่วมกันในการทำความดี พร้อมรับของที่ระลึก “ลูกบอลคิดถึงการแบ่งปัน”

“บริจาคเพื่อการกุศล” เชิญชวนร่วมบริจาคให้ศิริราชมูลนิธิ-สร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา ซึ่งเป็นอาคารหลังสุดท้ายของโรงพยาบาลศิริราชที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนาม เพื่อให้เป็นศูนย์การแพทย์และพยาบาลที่สมบูรณ์ในการให้บริการผู้ป่วยอย่างครบวงจร ช่วยผู้ป่วยด้อยโอกาสให้เข้าถึงคุณภาพการรักษาที่ทันสมัยก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยสามารถร่วมบริจาคผ่านการสแกน QR Code (ชื่อบัญชี “เงินบริจาคศิริราชมูลนิธิ” เลขที่บัญชี 016-3-04571-1) ภายในงาน โดยผู้ที่บริจาคเงินจะได้รับถุงรักษ์โลก “STOP&SAVE THE WORLD” 

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการ “ต้นโพธิ์แห่งความดี” แชร์ “ปณิธานความดี” ที่ตั้งใจทำ และ “แบ่งปัน” โดยการบริจาคการกุศลให้กับศิริราชมูลนิธิ พร้อมรับของที่ระลึกฟรี ได้ที่บูธธนาคารไทยพาณิชย์ ในโซนนิทรรศการ “ปณิธานความดี…มีแล้วแบ่งปัน” ระหว่างวันที่ 5-14 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณ ท้องสนามหลวง (ฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)