ไทยประกันชีวิต รับรางวัล CSR Initiative of the Year 2020

0
1396

นางสาวฐิติมา เลี้ยงพาณิชย์ ผู้อํานวยการฝ่าย กลุ่มสื่อสารองค์กรและกลุ่มองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับรางวัล CSR Initiative of the Year 2020 – Thailand  จากโครงการ “ไทยประกันชีวิต เสริมโอกาส สุขยั่งยืน” ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ด้วยการนำนวัตกรรมมาปรับใช้เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ชุมชนอย่างยั่งยืน โดยไทยประกันชีวิตเป็นบริษัทประกันชีวิตเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ในการประกวดรางวัล Insurance Asia Awards 2020 จัดโดยนิตยสาร Insurance Asia magazine ประเทศสิงคโปร์