เอสซีจี ผนึกกำลัง สภาอุตสาหกรรม และสมาคมแบบจำลองสารสนเทศอาคาร จัดทำมาตรฐาน BIM Object ยกระดับอุตสาหกรรมก่อสร้างประเทศไทย

0
1585

เอสซีจี โดยคุณวีรกร สายเทพ (ซ้ายสุด) Associate Director ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง และคลัสเตอร์วัสดุก่อสร้าง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (มหาชน) โดยดร.วิกรม วัชระคุปต์ (กลาง)ประธานคลัสเตอร์วัสดุก่อสร้าง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมแบบจำลองสารสนเทศอาคาร โดยศ.ดร.อมร พิมานมาศ (ขวา) นายกสมาคมแบบจำลองสารสนเทศอาคาร ร่วมลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) จัดทำมาตรฐาน BIM Object ประเทศไทย” ณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อจัดทำมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับ BIM (Building Information Modeling) ในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานเป็นสากล ซึ่งนับเป็นการนำ Digital Construction มาใช้ยกระดับและสร้างประโยชน์ให้กับทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมก่อสร้างประเทศไทย

ปัจจุบันเอสซีจีได้พัฒนาเว็บไซต์ www.biminone.com ซึ่งเป็น BIM Library Platform ที่รวบรวม BIM OBJECT ของสินค้าวัสดุก่อสร้าง เพื่อให้ผู้ออกแบบสามารถดาวน์โหลดไปใช้ทำ BIM Model อีกทั้งยังร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคมแบบจำลองสารสนเทศอาคารในการส่งเสริม พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้เรื่อง BIM อีกด้วย