สมาคมประกันวินาศภัยไทย ประกาศผลการประกวดสื่อโปสเตอร์อินโฟกราฟิก  “มารู้จักกับการประกันวินาศภัย”

0
1579

สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยชมรมนักบริหารงานบุคคลธุรกิจประกันภัย ประกาศผลการประกวดสื่อโปสเตอร์อินโฟกราฟิก “มารู้จักกับการประกันวินาศภัย” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเปิดมุมมองและโอกาสให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้รู้จักกับการประกันวินาศภัยเพิ่มมากขึ้น โดยการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องผ่านผลงานการออกแบบโปสเตอร์อินโฟกราฟิกเพื่อชิงรางวัลทุนการศึกษา รวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท ซึ่งโครงการดังกล่าวถือเป็นเวทีที่เปิดโอกาสในการพัฒนาความสามารถเชิงสร้างสรรค์ในการออกแบบสื่อโปสเตอร์อินโฟกราฟิก และต่อยอดสู่การเรียนรู้และโอกาสในการเข้าสู่อาชีพในธุรกิจประกันวินาศภัยในอนาคตได้อีกด้วย

โครงการประกวดสื่อโปสเตอร์อินโฟกราฟิกด้านการประกันภัย หัวข้อ “มารู้จักกับการประกันวินาศภัย” นี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกโดยชมรมนักบริหารงานบุคคลธุรกิจประกันภัย เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และนิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา เข้าร่วมประกวดการออกแบบสื่อโปสเตอร์อินโฟกราฟิกที่ใช้ในการเผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักให้กับประชาชนทั่วไปเรื่องของการประกันวินาศภัยในหัวข้อต่าง ๆ ประกอบด้วย การประกันวินาศภัยคืออะไร การประกันอัคคีภัย การประกันภัยรถยนต์ การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด และเพื่อกระตุ้นให้นิสิต นักศึกษา ได้ศึกษาข้อมูลความรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันวินาศภัย รวมถึงได้พัฒนาความสามารถในเชิงสร้างสรรค์ผลงานออกแบบสื่อโปสเตอร์อินโฟกราฟิก พร้อมทั้งต่อยอดสู่การเรียนรู้ในการเข้าสู่อาชีพหรือตำแหน่งงานในสายงานที่เกี่ยวข้องในธุรกิจประกันวินาศภัยในอนาคตอีกด้วย

สำหรับโครงการประกวดฯ ดังกล่าวมีนักเรียน และนิสิต นักศึกษาสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ รวม 414 คน ซึ่งทุกคนจะได้เข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์แนะนำความรู้เรื่องการประกันวินาศภัยในหัวข้อ “มารู้จักกับประกันวินาศภัย” จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในธุรกิจประกันภัย และความรู้เรื่องการออกแบบสื่อโปสเตอร์อินโฟกราฟิกในหัวข้อ “เทคนิคออกแบบสื่อและสร้างอินโฟกราฟิก” จากผู้ทรงคุณวุฒิในสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านอินโฟกราฟิก เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานส่งเข้าประกวดในโครงการ ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้นกว่า 200 ผลงาน โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันภัยและการออกแบบสื่อมาร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินผลงานสื่อโปสเตอร์อินโฟกราฟิก ผลการประกวดรวมทั้งหมด 5 รางวัล ดังนี้

  • รางวัลชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษา 50,000 บาท ได้แก่ นายเอกอนันต์ ดาวมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับทุนการศึกษา 25,000 บาท ได้แก่ นางสาววิภัสรา วุฒิศรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับทุนการศึกษา 16,000 บาท ได้แก่ นายณภัทร อึ้งใช้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้รับทุนการศึกษา 8,000 บาท ได้แก่ 1. นายพงศภัค โพธิ์ดง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ 2. นายชินดนัย จักรมุณี และ นางสาวณัฐภาวี ตีระวัฒนานนท์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ สมาคมฯ ได้จัดงานประกาศผลและมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM Meeting เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 โดยมีนายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลและกล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล ซึ่งผลงานทั้งหมดที่ได้รับรางวัลสมาคมฯ จะนำไปใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันวินาศภัยต่อไป