สมาคมประกันชีวิตไทยจัดสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง “กำหนดแนวทางลักษณะเหตุการณ์ที่เข้าข่ายแบบรายงานพฤติกรรม ที่อาจมีลักษณะเป็นการฉ้อฉลประกันภัย ที่เกี่ยวเนื่องกับการเรียกร้องสินไหมทดแทน” 

0
1714

สมาคมประกันชีวิตไทย โดยคณะอนุกรรมการสินไหมประกันชีวิต จัดสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กำหนดแนวทางลักษณะเหตุการณ์ที่เข้าข่ายแบบรายงานพฤติกรรมที่อาจมีลักษณะเป็นการฉ้อฉลประกันภัย

ที่เกี่ยวเนื่องกับการเรียกร้องสินไหมทดแทน” ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณสายพิณ โชคนํากิจ กรรมการประจําคณะอนุกรรมการสินไหมประกันชีวิต เป็นผู้กล่าวเปิดสัมมนา และมีคุณรติ พิมพ์สมาน ผู้เชี่ยวชาญสายกฎหมาย
และคดี สำนักงาน คปภ. เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายพิเศษพร้อมแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ผ่านกิจกรรม Workshop ในหัวข้อดังกล่าว เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับแนวปฏิบัติตามประกาศนายทะเบียนเรื่อง กำหนดแบบรายงาน พฤติกรรมที่อาจมีลักษณะเป็นการฉ้อฉลประกันภัยและช่องทางการรายงานการฉ้อฉลประกันภัย

สำหรับบริษัทประกันชีวิตพ.ศ. 2564 ให้กับบุคคลากรบริษัทประกันชีวิตที่มีหน้าที่ต้องเสนอรายงานพฤติกรรมที่อาจมีลักษณะเป็นการฉ้อฉลฯ ณ ห้องประชุมชั้น 7 สมาคมประกันชีวิตไทย  เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564