สมาคมการขายตรงไทย จัดสัมมนา ‘โฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอย่างไร ให้ถูกต้อง’ ส่งเสริมผู้ประกอบการขายตรงนำเสนอสินค้าแก่ผู้บริโภคอย่างมีจรรยาบรรณ

0
1251

สมาคมการขายตรงไทยร่วมกับคณะกรรมการบริหารสมาคม จัดสัมมนา ‘โฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอย่างไร ให้ถูกต้อง’ เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเรื่องการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารให้กับบริษัทสมาชิก โดยได้รับเกียรติจากคุณณัฏฐา ณ รังษี นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และคุณณัชภัทร ขาวแก้ว นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายความรู้ในประเด็นข้อบังคับของ อย. ในการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและคำต้องห้าม พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคด้านการโฆษณาและกรณีศึกษาที่น่าสนใจ

เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการขายตรงให้มีความรู้และความเข้าใจในการเผยแพร่สื่อโฆษณาอย่างมีจรรยาบรรณและถูกต้องตามกฎหมายและเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้จำหน่ายอิสระและผู้บริโภคเพื่อมิให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพหรือความเสี่ยงต่อชีวิตจากการได้รับข้อมูลที่บิดเบือนหรือข้อมูลอันเป็นเท็จ โดยการสัมมนาจัดขึ้นผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom ได้รับความสนใจจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัทสมาชิกเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก