รองผู้ว่าฯ กทม. เยี่ยมชมโครงการ Krungsri Zero Waste ต้นแบบการลดปริมาณขยะ & ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

0
836

นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เยี่ยมชมการดำเนินโครงการ Krungsri Zero Waste ของกรุงศรี ในฐานะโครงการต้นแบบในการลดปริมาณขยะ สู่บ่อฝังกลบและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก กรุงศรีดำเนินโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ในปี 2561 ภายใต้แนวคิด “รวมพลังลดขยะให้เป็นศูนย์” โดยขับเคลื่อนผ่านหลากหลายกิจกรรม อาทิ การติดตั้งเครื่องกำจัดและแปรเศษอาหารที่ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการย่อยสลายขยะเศษอาหารให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงเพื่อใช้ในเชิงเกษตรกรรม โดยสามารถลดปริมาณขยะจากอาหารได้ถึง 90% ภายในเวลา 24 ชั่วโมง นอกจากเป็นการลดปริมาณขยะแล้วยังเป็นการสร้างอาหารบำรุงพืช (ปุ๋ยอินทรีย์) และช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่สร้างผลกระทบเชิงลบต่อสภาพแวดล้อมอีกด้วย นอกจากนี้ กรุงศรียังได้ขับเคลื่อนกิจกรรมช่วยส่งเสริมการลดปริมาณขยะและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การเสริมสร้างอุปนิสัยการคัดแยกขยะของพนักงานเพื่อให้ง่ายต่อการนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างถูกวิธี การรณรงค์ลดการใช้พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single-use plastic) รวมทั้งกิจกรรมความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเครือข่ายพันธมิตร