บลจ. เอไอเอ (ประเทศไทย) คว้ารางวัล Most Innovative New Asset Management Company ประจำปี 2565 จากนิตยสาร International Finance

0
494

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด (“บลจ. เอไอเอ (ประเทศไทย)”) ได้รับรางวัล Most Innovative New Asset Management Company จากงาน International Finance Awards ประจำปี 2565 จัดโดย International Finance นิตยสารธุรกิจและการเงินชั้นนำของประเทศอังกฤษ โดยมี นายผดุง ทรงอธิกมาศ ผู้อำนวยการหัวหน้าฝ่ายตราสารหนี้ และนางสาวรสริน ธรรมรัตยานนท์ หัวหน้าฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ บลจ. เอไอเอ (ประเทศไทย) เป็นตัวแทนรับรางวัล พิธีรับรางวัลจัดขึ้น ณ โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ บลจ. เอไอเอ (ประเทศไทย) ในการบริหารเงินให้กับบริษัท เอไอเอ จำกัด (เอไอเอ ประเทศไทย) รวมถึงการบริหารกองทุนรวมให้กับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน หรือ เอไอเอ ยูนิต ลิงค์ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีและสม่ำเสมอในระยะยาวให้กับผู้ถือกรมธรรม์ เอไอเอ ยูนิต ลิงค์ ด้วยการนำศักยภาพในการบริหารเงินลงทุนในฐานะนักลงทุนสถาบันของกลุ่มการลงทุนของเอไอเอที่มีมาอย่างยาวนาน ตลอดจนจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อเอไอเอ ยูนิต ลิงค์ ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2565 เพื่อออกแบบ คิดค้น และบริหารการลงทุนภายใต้ประกันชีวิตควบการลงทุน หรือ เอไอเอ ยูนิต ลิงค์ ซึ่งถือเป็น “นวัตกรรม” ที่สำคัญ และสร้างมิติใหม่ในวงการประกัน นับเป็นหนึ่งในเครื่องมือวางแผนการเงินที่สำคัญในปัจจุบันและอนาคต เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมคนไทยให้มีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้นตามคำมั่นสัญญาของเอไอเอ ‘Healthier, Longer, Better Lives’

คำเตือน
– ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุน และข้อมูลอื่นๆ ในเว็บไซต์ www.aiaim.co.th อย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน
– ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
– ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
คำสงวนสิทธิ์
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด
– เอกสาร/เอกสารประกอบการนำเสนอ ฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ในการลงทุน สถานการณ์ทางการเงิน และตอบสนองความต้องการของบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง ไม่อาจตีความได้ว่าเป็นคำเสนอ, คำแนะนำ หรือคำชักชวนให้เข้าทำธุรกรรมหรือเป็นการยอมผูกพันตามธุรกรรมเพื่อป้องกันความเสี่ยง, การซื้อขาย หรือกลยุทธ์การลงทุนเกี่ยวกับหลักทรัพย์หรือเครื่องมือทางการเงินอื่นใดซึ่งออกหรือบริหารจัดการโดยบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด (“บลจ.เอไอเอ”) หรือบริษัทในเครือของ บริษัท เอไอเอ กรุ๊ป ลิมิเต็ด (“กลุ่มบริษัท เอไอเอ”) ที่อยู่ในเขตอำนาจตามกฎหมายของประเทศซึ่งไม่ได้รับมอบอำนาจให้ทำข้อเสนอดังกล่าวต่อบุคคล ไม่มีส่วนใดๆ ในเอกสาร/เอกสารประกอบการนำเสนอฉบับนี้ จะถูกตีความได้ว่าเป็นคำแนะนำในการลงทุน ภาษีอากร กฎหมาย หรือคำแนะนำอื่น ๆ การอ้างอิงถึงหลักทรัพย์ตัวใดตัวหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงที่ปรากฏในเอกสาร ทำขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้ซึ่งปรัชญาในการลงทุนของเราเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำจากกลุ่มบริษัทเอไอเอ
– ข้อมูลที่อยู่ในเอกสารฉบับนี้ ไม่ควรใช้เป็นหลักเพื่อการตัดสินใจลงทุน เอกสาร/เอกสารประกอบการนำเสนอ ฉบับนี้ ไม่ใช่เอกสารงานวิจัยและไม่ได้จัดทำขึ้นตามกฎหมายเพื่อส่งเสริมการพึ่งพาตนเองในการวิจัยเกี่ยวกับการลงทุน ข้อคิดเห็นและการกล่าวถึงหลักทรัพย์รายตัว เป็นไปเพื่อยกตัวอย่างประกอบการอธิบายเท่านั้น และไม่ได้เป็นตัวแทนของความเห็นจากทุกหน่วยงานในกลุ่มบริษัทเอไอเอ นอกจากนี้ บลจ.เอไอเอ ไม่รับรองหรือการรับประกันความน่าเชื่อถือ, ความถูกต้อง และความครบถ้วนของข้อมูลแต่อย่างใด ความคิดเห็น, การคาดคะเน, การประมาณการ และข้อมูลอื่น ๆ ในเอกสาร/เอกสารประกอบการนำเสนอ ฉบับนี้ เป็นของกลุ่มบริษัทเอไอเอ นับแต่วันที่ที่ลงในเอกสาร/เอกสารประกอบการนำเสนอฉบับนี้ และอาจถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า กลุ่มบริษัท เอไอเอ อาจมีส่วนได้เสียในหลักทรัพย์หรือตราสารที่กล่าวถึงในเอกสาร/เอกสารประกอบการนำเสนอฉบับนี้ การคาดคะเนใดๆ หรือเนื้อหาที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตหรือผลการดำเนินงานของประเทศ, ตลาด, หรือบริษัทต่าง ๆ ไม่ได้แสดงถึงหรืออาจแตกต่างจากเหตุการณ์หรือผลที่เกิดขึ้นจริง
– ผลการดำเนินงานในอดีต และแนวโน้มหรือการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจและตลาดใด ๆ ไม่ได้แสดงถึงผลการดำเนินงาน ในอนาคตของแผนการหรือสินทรัพย์ที่ลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่อาจจะสูญเสียเงินต้น
– บลจ.เอไอเอ และกลุ่มบริษัทเอไอเอ ซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่และพนักงานของบริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายใด ๆ รวมถึงการสูญเสียผลกำไร ไม่ว่าทั้งทางตรงและทางอ้อม ที่เกิดขึ้นจากการใช้หรือการอ้างอิง ข้อมูลใด ๆ ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากการประมาทเลินเล่อของของบลจ.เอไอเอหรือไม่ก็ตาม
– ท่านสามารถขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากที่ปรึกษาการลงทุนก่อนทำการตัดสินใจลงทุน รวมถึงพิจารณาศึกษาอย่างรอบคอบถึงรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับท่าน อาทิ ทักษะด้านการลงทุน เงินทุน รูปแบบการลงทุนทั้งหมด
– ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ จะต้องไม่ถูกเปิดเผย ใช้ หรือเผยแพร่ ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน รวมถึงต้องไม่ถูกทำซ้ำ คัดลอก หรือทำให้บุคคลอื่นเข้าถึงข้อมูลได้
– เอกสาร/เอกสารประกอบการนำเสนอ ฉบับนี้ อาจจะถูกใช้ และ/หรือ รับมอบ ทั้งนี้เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับในเขตอำนาจตามกฎหมายของประเทศของท่าน