ดีอีเอส – ดีป้า ปั้น 97 ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ 5

0
786

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธีมอบสัมฤทธิบัตรแก่ผู้สำเร็จหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ 5 ที่จัดโดย ดีป้า ชี้หลักสูตรดังกล่าวถือเป็นกลไกในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับผู้นำ ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของประเทศ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการยกระดับองค์กร ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม พร้อมก้าวสู่ ‘ดิจิทัลไทยแลนด์’ ต่อไป

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เป็นประธานในพิธีมอบสัมฤทธิบัตรแก่ผู้สำเร็จหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 5 ที่จัดโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า จำนวน 97 ราย ก่อนร่วมร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานของผู้เข้ารับการอบรม และการให้ข้อเสนอแนะจากผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายภาคส่วน

นายชัยวุฒิ กล่าวว่า รัฐบาลพร้อมผลักดันให้ประเทศไทยเดินหน้าสู่ ‘ดิจิทัลไทยแลนด์’ ที่ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ โดยเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่ทันสมัยครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ควบคู่ไปกับการยกระดับทักษะดิจิทัลแก่ประชาชน พร้อมดึงดูดการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลเพื่อต่อยอดไปสู่การลงทุนในเทคโนโลยีขั้นสูง ตอบโจทย์อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน รวมถึงมูลค่าทางเศรษฐกิจดิจิทัลไทยในระยะต่อไป

ด้าน ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าวว่า หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 มีผู้เข้ารับการอบรมรวมกว่า 400 ราย โดยหลักสูตรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กรในยุคดิจิทัล ต่อยอดองค์ความรู้ พร้อมส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทักษะการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริการจัดการองค์กร ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมตอบโจทย์เศรษฐกิจและสังคมในยุคปัจจุบัน อีกทั้งสามารถเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายผู้บริหารที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ

“สำหรับหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลที่ ดีป้า ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องถึง 5 ปีนับเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการเสริมองค์ความรู้และทักษะด้านดิจิทัลแก่บุคลากรระดับผู้นำ ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการยกระดับองค์กร พร้อมเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม เพื่อร่วมผลักดันประเทศไปสู่ ‘ดิจิทัลไทยแลนด์’ ในที่สุด” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการนำเสนอผลงานของผู้เข้ารับการอบรม เพื่อสะท้อนวิสัยทัศน์การเปลี่ยนผ่านประเทศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล โดยได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายภาคส่วนที่ร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะอย่างเข้มข้น ไม่ว่าจะเป็น ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร รองประธานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม นายทศพล เพ็งส้ม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นางอภิญญา ชมภูมาศ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางดรุณี นิธิทวีกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน นายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ หม่อมหลวงภาริพงศ์ ทองใหญ่ กรรมการกำกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล นางอัจฉรา จองสิทธิมหากุล ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร นางสาวสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน กรรมการบริหารธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) , ดร.ตุลย์ วงศ์ศุภสวัสดิ์ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) และ นายรัชเดช เชาวนโยธิน รองประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย

ดีป้า มุ่งมั่นเสริมแกร่งผู้นำดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง และจะเปิดรับสมัครผู้บริหารขององค์กรภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 6 เร็ว ๆ นี้ ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.depa.or.th