การเคหะแห่งชาติ” เข้าร่วมกับ “กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์” (พม.) ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 2566

0
321


นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต “พม. โปร่งใส ร่วมใจต่อต้านการทุจริต” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล วันที่ 21 ธันวาคม 2566

โดย นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมายให้ นายปรีดา สุขสุมิตร รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นำคณะผู้บริหารระดับสูงและผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต


จากนั้น การเคหะแห่งชาติได้ร่วมแถลงมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตขององค์กร เพื่อแสดงถึงเจตจำนงในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของการเคหะแห่งชาติให้เป็นไปตามหลักธรรมา
ภิบาล มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เขตสะพานขาว กรุงเทพฯ