การเคหะฯ เปิดศูนย์แสดงสินค้าและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน หรือ “NHA LINK” ประตูเชื่อมโยงทุกมิติเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพและเศรษฐกิจของประชาชน

0
1297

การเคหะแห่งชาติ เปิดศูนย์แสดงสินค้าและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน โดยมี นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ผู้บริหารกระทรวง พม. ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์นวัตกรรมด้านที่อยู่อาศัยและบริการงานขาย ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงห้วยขวาง เขตดินแดง กรุงเทพฯ

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มาตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลาเกือบสองปี มีผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวจำนวนมากรวมไปถึงผู้อยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติที่ถูกลดเวลาการทำงาน ลดค่าจ้าง หรือถูกเลิกจ้างในที่สุด ส่งผลให้เศรษฐกิจในครัวเรือนไม่ดีเหมือนที่ผ่านมา โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบมากกว่าคนทั่วไป พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้ทุกภาคส่วนบูรณาการความร่วมมือในการช่วยเหลือประชาชนตามบทบาทภารกิจของแต่ละหน่วยงาน และ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จึงมอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. และการเคหะแห่งชาติ เร่งหามาตรการที่ส่งเสริมการสร้างอาชีพเพื่อรองรับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเยียวยาและฟื้นฟูอาชีพและเศรษฐกิจของประชาชน
จากนโยบายดังกล่าว การเคหะแห่งชาติมีแนวคิดที่จะส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างรายได้ให้กับชุมชน เพื่อช่วยฟื้นฟูกลุ่มเปราะบางและผู้อยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติให้มีอาชีพที่มั่นคง มีรายได้ในการดำรงชีพ รวมไปถึงช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ดีขึ้นตั้งแต่ฐานราก จึงจัดตั้ง “ศูนย์แสดงสินค้าและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน” หรือ “NHA LINK” โดยใช้พื้นที่ศูนย์นวัตกรรมด้านที่อยู่อาศัยและบริการงานขาย ย่านชุมชนห้วยขวาง ใกล้บริเวณใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร เพื่อเชื่อมโยงทุกมิติในการสร้างประโยชน์ให้ชุมชน นำไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเป็นชุมชนที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

“ศูนย์แสดงสินค้าและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน” จะเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงมิติต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ได้แก่มิติด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม : เป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนให้สมาชิกในชุมชนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพสินค้าและเศรษฐกิจชุมชน มิติด้านสังคม : เป็นพื้นที่สำหรับการสร้างสรรค์กิจกรรมทุกรูปแบบที่ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน มิติด้านการค้าเศรษฐกิจ : เป็นพื้นที่จัดจำหน่ายสินค้าชุมชนทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ และมิติด้านการศึกษาและการพัฒนาคน : เป็นพื้นที่ฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาทักษะจำเป็นที่สอดคล้องกับยุคสมัย โดยใช้เทคโนโลยีส่งต่อความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์จากกูรูได้แบบไร้ขีดจำกัดทั้งในด้านเวลาและระยะทาง“ขณะนี้สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส-19 คลี่คลายลงแล้ว แต่ประชาชนบางส่วนยังไม่สามารถกลับไปทำงานได้เหมือนเดิม

เนื่องจากผู้จ้างบางรายอาจยังไม่สามารถฟื้นฟูกิจการได้ การเคหะแห่งชาติจึงหวังว่า “ศูนย์แสดงสินค้าและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน” แห่งนี้ จะทำให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติได้มีอาชีพที่สามารถทำได้จากที่พักอาศัยหรือจากในชุมชน โดยการนำนวัตกรรมเข้ามาช่วยในการประกอบอาชีพ ทำให้มีรายได้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้น เศรษฐกิจภายในครอบครัวดีขึ้น และส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป”