การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

0
328

สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย  จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เลือกตั้งนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ โดยมีมติ เลือกคุณรติ พันธุ์ทวี เป็นนายกสมาคม ปี 2563-2565  เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563  โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส