กคช.ประสานความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและ พมจ.นนทบุรีร่วมกันปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่ จ.นนทบุรี

0
1125

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ รับเป็นสื่อกลางประสานความร่วมมือกับ นายสันติ ปิยะทัต มอบเงินจำนวน 50,000 บาท ให้กับ นางสุชาดา มีสงฆ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี เพื่อนำไปปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี โดยมี นายณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ นายระพีพัฒน์ สุเมธโชติเมธา กรรมการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วย นายคำแหง ทองอินทร์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และนายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 1 สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ
นายสันติ ปิยะทัต กล่าวว่า ตนได้รับการติดต่อประสานงานจากประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติว่ามีผู้สูงอายุที่ได้รับความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยในพื้นที่การดูแลของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี จำนวน 3 ราย จึงได้มอบเงินส่วนตัวช่วยเหลือจำนวน 50,000 บาท ให้กับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรีนำไปปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อให้มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งการให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้เป็นความร่วมมือกับการเคหะแห่งชาติครั้งที่ 2 เนื่องจากก่อนหน้านี้ตนได้มอบเงินจำนวน 200,000 บาท ในนามของบริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ให้การเคหะแห่งชาตินำไปจัดสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ด้อยโอกาสในอำเภอสุไหงโก – ลก จังหวัดนราธิวาส และมีการส่งมอบบ้านไปเรียบร้อยแล้ว
“ต้องยอมรับว่าในสังคมไทยยังมีพี่น้องประชาชนที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก รู้สึกยินดีที่ได้เข้ามามีส่วนช่วยเหลือสังคมในการจัดสร้างที่อยู่อาศัย รวมทั้งปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ หรือผู้พิการ เมื่อได้รับการประสานงานจากการเคหะแห่งชาติ จึงพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ เพราะถือว่าผ่านการพิจารณาจากการเคหะแห่งชาติมาแล้ว”
นางสุชาดา มีสงฆ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า ในพื้นที่อำเภอปากเกร็ด และอำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี มีผู้สูงอายุและผู้พิการที่ได้รับความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยซึ่งอยู่ในสภาพไม่หมาะสมกับการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุและผู้พิการจำนวนหลายราย สำหรับงบประมาณที่ได้รับจำนวน 50,000 บาท จะนำไปปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุ 3 ราย ได้แก่ นายบุญส่ง คุ้มหมู่ ขอเปลี่ยนโถส้วมจากแบบนั่งยองเป็นแบบโถนั่งเนื่องจากข้อเข่าไม่ดี นางวรรณา วาแสนดี ขอให้จัดสร้างห้องน้ำเนื่องจากทุกวันนี้ต้องไปอาศัยเข้าห้องน้ำของเพื่อนบ้าน ขณะเดียวกันสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรีได้เข้าไปปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้แล้ว แต่งบประมาณมีไม่เพียงพอสำหรับการจัดสร้างห้องน้ำ และนายบัญญัติพระยาเม็ง ขอให้ช่วยเปลี่ยนหลังคาบ้าน รวมทั้งปรับปรุงที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม เนื่องจากภรรยาของ นายบัญญัติเป็นผู้ป่วยติดเตียง
“ในนามของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ขอเป็นตัวแทนของผู้สูงอายุและ ผู้พิการที่ได้รับความกรุณาจากผู้ใหญ่ใจดีคือ คุณสันติ ปิยะทัต และนายณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล ประธานกรรมการ การเคหะแห่งชาติที่ให้การสนับสนุนทั้งกำลังใจและกำลังทรัพย์ สิ่งสำคัญคือ วัสดุอุปกรณ์ที่ท่านจะช่วยสนับสนุนในโอกาสต่อไป ถือว่าเป็นการทำบุญร่วมกันเพื่อความอยู่ดีมีสุขของพี่น้องคนไทยด้วยกัน”