กคช.จัดกิจกรรมวันที่อยู่อาศัยโลก ปี 2562

0
1710

การเคหะแห่งชาติจัดกิจกรรมวันที่อยู่อาศัยโลก ปี 2562 (World Habitat Day 2019) ภายใต้แนวคิดนวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าของเสีย (Frontier Technologies as an innovative tool to transform waste to wealth) โดย นายสากล ม่วงศิริ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดงาน เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอและแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าของเสีย ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนให้เกิดการบริหารจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ นายนพดล ว่องเวียงจันทร์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติ รวมถึงตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในกิจกรรม ณ อาคาร 5 (สันทนาการ) ชั้น 3 สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ

นายนพดล ว่องเวียงจันทร์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า สืบเนื่องจากที่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมของทุกๆ ปี เป็นวันที่อยู่อาศัยโลก (World Habitat Day) เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของที่อยู่อาศัยและเมือง ซึ่งถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของคนทุกคน และยังถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของสังคม ในปี 2562 องค์การสหประชาชาติได้กำหนดหัวข้อหลัก คือ “Frontier Technologies as an innovative tool to transform waste to wealth” หรือ “นวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าของเสีย” ซึ่งของเสียถือเป็นอีกหนึ่งปัญหาสำคัญสำหรับชุมชนในปัจจุบัน การนำนวัตกรรมการบริหารจัดการของเสียมาใช้ในชุมชนและเมือง จึงเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น อันจะนำไปสู่การเป็นชุมชนและเมืองที่สดใสน่าอยู่ได้อย่างยั่งยืน การเคหะแห่งชาติ ในฐานหน่วยงานที่มีบทบาทและภารกิจหลักในการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาและการดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชน จึงได้จัดกิจกรรมวันที่อยู่อาศัยโลก ปี 2562 (World Habitat Day 2019) ภายใต้แนวคิดนวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าของเสีย (Frontier Technologies as an innovative tool to transform waste to wealth) เพื่อนำเสนอข้อมูลการบริหารจัดการของเสียในชุมชน และเป็นเวทีในการนำเสนอแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ด้านการเพิ่มมูลค่าของเสียในชุมชนระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมผ่านการบริหารจัดการของเสีย และสร้างความตระหนักและความร่วมมือระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดการขับเคลื่อนการบริหารจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการตอบสนองเจตนารมณ์ของโครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ (United Nations Human Settlements Programme: UN-Habitat) ที่ต้องการให้ชุมชนและเมืองได้ตระหนักถึงการดำเนินการด้านการบริหารจัดการของเสียอย่างยั่งยืน ผ่านนวัตกรรมภายใต้การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วย การบรรยายหัวข้อ “ภาพรวมการบริหารจัดการของเสียในประเทศไทย” โดย นายทวีชัย เจียรนัยขจร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ กรมควบคุมมลพิษ และการเสวนาหัวข้อ “นวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าของเสียในชุมชน” โดย ดร.เรวดี อนุวัฒนา นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ประธานวงษ์พาณิชย์กรุ๊ป นายวรุณ วารัญญานนท์ ที่ปรึกษาเพื่อภาคีอุตสาหกรรม ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ และนายชานนท์ เจริญผิว ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดโครงการบ้านเอื้ออาทร ลาดกระบัง 1 รวมทั้งนิทรรศการ/ข่าวสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับนวัตกรรมและการบริหารจัดการของเสีย