หน้าแรก แท็ก 800

แท็ก: 800

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดประกวดดนตรี 4 ภาค ปีที่ 16 รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมให้ประเทศไทยเกิดความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ด้วยการสืบทอดวัฒนธรรมของชาติในด้านต่างๆ ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ ผลักดันความเป็นไทย วิถีไทย โดยเฉพาะศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น ให้ไปไกลในระดับสากล     ในปี 2565 นี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้กำหนดจัดการประกวดคลิปดนตรีและคลิปการแสดงพื้นบ้าน 4 ภาค “รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม”...

MOST POPULAR

วช. ร่วมจุดประกายเยาวชนขับเคลื่อนประเทศด้วย Soft Power ในงาน Youth In Charge Day

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เข้าร่วมกิจกรรม “Youth Power ขับเคลื่อน Soft Power” ในงาน Youth In Charge Day จัดโดย บริษัท อิน...

HOT NEWS