หน้าแรก แท็ก สมาคมประกันชีวิตไทยจัดสัมมนา “Portfolio Hedging with Futures Contracts”

แท็ก: สมาคมประกันชีวิตไทยจัดสัมมนา “Portfolio Hedging with Futures Contracts”

สมาคมประกันชีวิตไทยจัดสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การแพทย์ทางเลือก COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE และ เรื่อง การบอกล้างกรมธรรม์ตามมาตรา 865”

สมาคมประกันชีวิตไทย โดยคณะอนุกรรมการสินไหมประกันชีวิต จัดสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การแพทย์ทางเลือก COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE และ เรื่อง การบอกล้างกรมธรรม์ตามมาตรา 865” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ภูริทัต กนกกังสดาล อาจารย์ประจำสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ“การแพทย์ทางเลือก COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE” พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการแพทย์ทางเลือก...

สมาคมประกันชีวิตไทยจัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ธุรกิจประกันชีวิตกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” สมาคมประกันชีวิตไทยจัดสัมมนาวิชาการเรื่อง “ธุรกิจประกันชีวิตกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”

โดยมีนายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เป็นประธานปาฐกถาพิเศษและกล่าวเปิดงานสัมมนา และได้รับเกียรติจาก ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บรรยายพิเศษ หัวข้อ “PDPA แนวปฏิบัติ และกรณีศึกษา” โดยภายในการสัมมนาวิชาการดังกล่าวแบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกเป็นการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”...

สมาคมประกันชีวิตไทยจัดสัมมนา เรื่อง “New Health Standard” สำคัญอย่างไร ทำไมต้องรู้

นายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย เป็นประธานเปิดงานสัมมนาให้ความรู้สื่อมวลชน ในหัวข้อ “New Health Standard” สำคัญอย่างไร ทำไมต้องรู้ เพื่อให้ความรู้แก่สื่อมวลชน และสร้างความเข้าใจในหลักเกณฑ์และประเด็นสำคัญของสัญญาการประกันภัยสุขภาพ แบบมาตรฐาน (New Health Standard) และนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข่าวสารให้กับประชาชนได้เข้าใจในเรื่องดังกล่าวได้อย่างถูกต้องต่อไป โดยในงานเริ่มด้วยการบรรยายวิชาการ เรื่อง ภาพรวมของสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ ประเภทสามัญแบบมาตรฐาน ซึ่งเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการจัดทำสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพมาตรฐานประเภทสามัญ แบบมาตรฐาน และสาระสำคัญของ...

สมาคมประกันชีวิตไทยจัดการสัมมนาให้ความรู้สื่อมวลชน เรื่อง “ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่มีต่อธุรกิจประกันชีวิตในอนาคต (IFRS 17 : สัญญาประกันภัย)

นายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย ประธานกล่าวเปิดการสัมมนาให้ความรู้สื่อมวลชน เรื่อง “ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีต่อธุรกิจประกันชีวิตในอนาคต (IFRS 17 : สัญญาประกันภัย) จัดโดยคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ สมาคมประกันชีวิตไทย ซึ่งภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณธานี ทรงธนเจริญกิจ ประธานคณะอนุกรรมการระบบบัญชีและภาษี และ คุณจารุวรรณ ลิ้มคุณธรรมโม รองประธานคณะอนุกรรมการระบบบัญชีและภาษี เป็นวิทยากรบรรยายให้กับสื่อมวลชน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับใหม่ที่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจประกันชีวิต ทั้งในด้านการเงิน...

สมาคมประกันชีวิตไทยจัดประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันภัย-ชีวิต  (Insurance Bureau System – Life)

สมาคมประกันชีวิตไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จัดการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางในการจัดทำโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันภัย-ชีวิต (Insurance Bureau System - Life) ให้กับบริษัทประกันชีวิตได้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่จะได้รับจากระบบ IBS - Life โดยมีว่าที่ร้อยตรีเอกลักษณ์ จันทร์ชิดฟ้า พร้อมทีมวิทยากร จากบริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด บรรยายให้ความรู้และสร้างความเข้าใจถึงการทำงานของระบบ IBS - Life ณ ห้องประชุม...

สมาคมประกันชีวิตไทยจัดประชุมระดมความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายลำดับรองกลุ่มที่ 1 รองรับพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

สมาคมประกันชีวิตไทย จัดการประชุมระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบริษัทสมาชิกต่อร่างกฎหมายลำดับรองกลุ่มที่ 1 โครงการศึกษาและเตรียมการเพื่อจัดทำร่างกฎหมายลำดับรอง ภายใต้ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 จำนวน 8 ฉบับ ได้แก่ - ร่างประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  - ร่างประกาศ เรื่องการแจ้งวัตถุประสงค์และรายละเอียดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล - ร่างประกาศ เรื่องมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา 26 (sensitive data) - ร่างประกาศ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งหรือโอนไปยังต่างประเทศ - ร่างประกาศ เรื่องการจัดให้มีบันทึกรายการกิจกรรมประมวลผล...

สมาคมประกันชีวิตไทยจัดประชุมหารือเกี่ยวกับโครงการพัฒนาระบบบริการสินไหมอิเล็กทรอนิกส์ (E-Claim)

สมาคมประกันชีวิตไทย โดยคณะทำงานโครงการพัฒนาระบบบริการสินไหมอิเล็กทรอนิกส์ (E-Claim) จัดการประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาระบบการเรียกร้องสินไหมอิเล็กทรอนิกส์ (E-Claim) ระหว่างบริษัทประกันชีวิตและโรงพยาบาลคู่สัญญา ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการยกระดับคุณภาพการให้บริการด้านสินไหมประกันสุขภาพ ทั้ง OPD-Claim และ IPD-Claim จากระบบ Fax Claim เป็นระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว รวมถึงเป็นการป้องกันการทุจริต การฉ้อฉลด้านประกันภัย ซึ่งการประชุมในครั้งนี้จะนำไปสู่การพัฒนาความร่วมมือระหว่างบริษัทประกันชีวิตและโรงพยาบาลคู่สัญญาต่อไป ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7...

สมาคมประกันชีวิตไทยจัดสัมมนา “Portfolio Hedging with Futures Contracts”

สมาคมประกันชีวิตไทย จัดโครงการสัมมนาเรื่อง “Portfolio Hedging with Futures Contracts” เพื่อเป็นการซักซ้อมความเข้าใจให้กับภาคธุรกิจประกันชีวิตและประกันวินาศภัย หลังจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ออกประกาศ เรื่อง กำหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุนรวมทั้งหลังเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวนเงินกองทุนของบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่3) พ.ศ.2563 ซึ่งได้แก้ไขหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการคำนวนผลการกระจายความเสี่ยงระหว่างความเสี่ยงด้านสินทรัพย์และความเสี่ยงด้านประกันภัยและหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขคำนวนเงินกองทุนสำหรับความเสี่ยงด้านตลาด ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายชาญศักดิ์ ปิติสิริกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานเงินกองทุนและความมั่นคงทางการเงิน...

MOST POPULAR

Krungthai CIO มองตลาดหุ้นทั่วโลกพักฐานเป็นโอกาสเข้าลงทุน ชี้หุ้นขนาดเล็กและกลางในสหรัฐ ญี่ปุ่น และจีน น่าสนใจ

Krungthai CIO ชี้แนวโน้มตลาดหุ้นเดือนมิ.ย.67 อาจปรับฐาน หลังฟื้นตัวได้ดีในเดือนที่ผ่านมา เป็นโอกาสเข้าสะสมลงทุน โดยเฉพาะในหุ้นขนาดเล็กและกลางของสหรัฐ หุ้นญี่ปุ่น และจีน แนะล็อกผลตอบแทนในตลาดตราสารหนี้ เพื่อสร้างรายได้ให้พอร์ตลงทุน ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน ธนาคารกรุงไทย (Krungthai Chief Investment Office)...

HOT NEWS