หน้าแรก แท็ก ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย

แท็ก: ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย

ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จัดประชุมผู้บริหาร ร่วมกำหนดทิศทางและเป้าหมายองค์กร

นายวิโรจน์  เศรษฐปราโมทย์  ประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ  บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน)  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม Manager Conference ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561  ซึ่งบริษัทฯ จัดขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งนอกจากการสรุปผลการดำเนินงานในช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้ว ยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ในขณะเดียวกันยังมีการจัดทำ Workshop เพื่อร่วมกันวางแผนธุรกิจเชิงรุกของบริษัทฯ การนำเสนอแผนงาน  การคาดการณ์แนวโน้มและโอกาสทางธุรกิจ...

ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย คุ้มครองจนท.ศูนย์ฯ นเรนทร มอบประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 12.6 ล้านบาท

นายวิโรจน์  เศรษฐปราโมทย์  ประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ทุนประกันภัยรวม 12.6 ล้านบาท  แก่นายแพทย์ไพโรจน์  เครือกาญจนา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี (วิชาการ) ในฐานะหัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถี  เพื่อมอบความคุ้มครองแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์กู้ชีพนเรนทร  ตาม “โครงการ ประกันภัยด้วยใจ... ให้นเรนทร” สำหรับ...

AYUD เรียกประชุมผู้ถือหุ้น ร่วมพิจารณาการดำเนินการตามแนวทางการทำงานร่วมกันในธุรกิจประกันภัยในประเทศไทยกับกลุ่มอลิอันซ์13พฤศจิกายนนี้

บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือAYUD ได้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เพื่อร่วมพิจารณาการดำเนินการตามแนวทางการทำงานร่วมกันในธุรกิจประกันภัยในประเทศไทยกับกลุ่มอลิอันซ์ซึ่งรวมถึงการร่วมลงมติเกี่ยวกับการให้บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน)หรือ SAGI ซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย หรือ AZTHและการลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา...

ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิต มอบโอกาสให้ผู้พิการ

นายวิโรจน์  เศรษฐปราโมทย์  ประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ร่วมสร้างโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้พิการ ด้วยการมอบเงินสมทบทุนใน “โครงการจัดหาอุปกรณ์สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ” ของสมาคมคนพิการกรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปจัดซื้อรถสามล้อโยกให้กับผู้พิการไว้ใช้ประกอบอาชีพ  ซึ่งนอกจากจะเป็นการพัฒนา และฟื้นฟูศักยภาพคนพิการแล้ว ยังเป็นการมอบโอกาสให้ผู้พิการสามารถดูแลตนเอง รวมทั้งใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติสุขเหมือนคนทั่วไป โดยมี นายสุมินทร์  ช้างสุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ  สมาคมคนพิการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับมอบ...

ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จัดประชุมพนักงาน พร้อมมอบนโยบาย ร่วมกันขับเคลื่อนองค์กร

นายวิโรจน์  เศรษฐปราโมทย์  ประธานกรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการ  บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (เสื้อขาวคนกลาง)  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมพนักงาน สำนักงานใหญ่ ครั้งที่ 1  ประจำปี 2561  เพื่อพบปะพูดคุยกับพนักงานทุกระดับ พร้อมมอบนโยบายการทำงาน รายงานผลดำเนินงานครึ่งปีแรก ของปี 2561 รวมทั้งชี้แจงทิศทางการดำเนินงานในอนาคต เพื่อให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนองค์กรไปในทิศทางเดียวกัน...

ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย มอบเงินสนับสนุนภารกิจมูลนิธิคนพิการไทย

นายวิโรจน์  เศรษฐปราโมทย์  ประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ  บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย  จำกัด (มหาชน)  มอบเงินจำนวน  20,000  บาท  แก่ นายกิตติพงศ์  หาดทวายกาญจน์  เหรัญญิก  มูลนิธิคนพิการไทย  เพื่อร่วมสนับสนุนภารกิจในด้านต่างๆ ของมูลนิธิฯ  ภายในกิจกรรม “เวอร์ชวลรัน”   เปิดตัววิ่งพร้อมกัน ตามโครงการ “อลิอันซ์...

ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย  ย้ายที่ทำการสาขาอุบลราชธานี

บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน)  แจ้งว่า เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า ผู้มาติดต่อ บริษัทฯ จึงย้ายที่ทำการสาขาอุบลราชธานี ไปยังที่ตั้งแห่งใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ ณ เลขที่ 97/6  หมู่ 3   ถนนอุบลราชธานี  ตำบลขามใหญ่   อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000  (ติดกับไปรษณีย์วนารมย์) ...

MOST POPULAR

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน จัดกิจกรรมปันน้ำใจมอบโอกาสเพื่อน้องวัยเรียน โรงเรียนบ้านโนนกระโดน จังหวัดนครราชสีมา

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ปันน้ำใจ และมอบโอกาสด้านการศึกษา และเครื่องอุปโภคบริโภคให้น้องโรงเรียนบ้านโนนกระโดน จังหวัดนครราชสีมา นางเจตนา โลห์ศิริ อุปนายกฝ่ายประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (Home Builder Association : HBA) พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมกันส่งมอบโอกาสให้น้อง ๆ ภายใต้โครงการ “สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน สร้างอนาคต เพื่อเด็กไทย” ณ โรงเรียนบ้านโนนกระโดน อำเภอปากช่อง...

HOT NEWS