หน้าแรก แท็ก ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 20 ระเบิดจากข้างใน สร้างคนสู่การพัฒนาองค์กรคุณธรรม

แท็ก: ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 20 ระเบิดจากข้างใน สร้างคนสู่การพัฒนาองค์กรคุณธรรม

ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย “หนังใหญ่” พร้อมสนับสนุนสู่การเป็นมรดกโลก

หนังใหญ่ คือมหรสพที่มีมาแต่สมัยโบราณ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมไทยที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแสดงชั้นสูง ในอดีตนิยมใช้เป็นการแสดงในราชสำนัก แต่ปัจจุบันความนิยมได้ลดน้อยลง จนครั้งหนึ่งเกือบจะสูญหายไปจากสังคมไทยแล้ว แต่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงแขนงนี้ จึงทำให้หนังใหญ่ยังคงมีลมหายใจ โลดเล่นอยู่ในสังคมไทยมาถึงทุกวันนี้ โครงการ “ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 31” โดย บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน),...

ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 30 ร่วมปลูกป่าชายเลนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล ลดก๊าซเรือนกระจกมุ่งสู่เป้าหมาย Paris Agreement

ปัญหาภาวะโลกร้อนและการแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศอันเนื่องมาจากการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศที่มากเกินไปได้นำมาสู่ข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) ที่หลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยต้องหาทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยประเทศไทยตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง ร้อยละ 30 จากปริมาณการปล่อยก๊าซในกรณีปกติ ภายในปี 2573 (จาก Climate Change Management and Coordination) ซึ่งต้องได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากหลายฝ่าย ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านพลังงาน การขนส่ง การกำจัดขยะ การเกษตร ตลอดจนการบริโภคของประชาชนในชีวิตประจำวัน ...

ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 29 ศึกษาแนวทางเสริมสร้างอาชีพด้วยกาแฟขี้ชะมด และปลูกไม้ดอก ณ โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ จังหวัดชุมพร...

ประเทศไทยกำลังก้าวสู่การเปลี่ยนแปลง เพื่อเดินหน้าสู่ความเจริญและแข็งแกร่งทัดเทียมนานาอารยประเทศ นับว่าเป็นความสอดคล้องต่อการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามเป้าหมายของ UNSDGs ที่ตั้งเป้าหมายไว้เพื่อให้บรรลุภายในปี คศ 2030 หรือ พ.ศ. 2573 โครงการทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา มุ่งมั่นเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่องจนถึงครั้งที่ 29 โดยครั้งนี้เป็นการนำครูอาจารย์และผู้ที่สนใจศึกษาในเรื่องการพัฒนาส่งเสริมอาชีพกับกิจกรรมการเลี้ยงชะมด ชมแหล่งผลิตกาแฟขี้ชะมดเพื่อเพิ่มมูลค่ากาแฟสำหรับผู้ที่สนใจเพื่อสร้างอาชีพ จากข้อมูลรายงานตลาดอาหารในประเทศไทย ระบุว่าแนวโน้มตลาดเครื่องดื่มกาแฟของไทยจะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2566 คาดว่า จะมีมูลค่าตลาด...

ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 28 ร่วมรณรงค์ลดปัญหามลพิษ PM 2.5 ศูนย์จัดการพื้นที่สีเขียวเชิงนิเวศนครเขื่อนขันธ์ บางกระเจ้า...

ปัญหา PM2.5 และภาวะโลกร้อน ที่ส่งผลกระทบทำให้โลกใบนี้เกิดมลภาวะและอุณหภูมิที่สูงขึ้น อีกทั้งการแปรเปลี่ยนของสภาพแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกคุกคามโดยน้ำมือของมนุษย์ กำลังเป็นปัญหาใหญ่ส่งผลกระทบให้กับประเทศไทยต่อเนื่องเป็นเวลาเกือบ 20 ปี เกิดความแปรปรวนของสภาพอากาศ หลายพื้นที่มีอากาศร้อนจัด เกิดลมกรรโชกรุนแรง ปริมาณน้ำฝนสูงกว่าปกติ เกิดวิกฤติน้ำท่วม พื้นดินทรุดตัว ส่งผลให้พื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณสมุทรปราการ บางขุนเทียน บางพื้นที่หายไป มีการคาดการณ์ว่า กรุงเทพมหานครและอีกหลายจังหวัดจะจมลงภายในไม่อีกกี่ปี โลกเราจะได้รับผลกระทบต่อเนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนมากขึ้นเรื่อยๆ อย่างไรก็ตาม เราทุกคนสามารถช่วยกันฟิ้นฟูสภาพป่ารักษาป่าที่มีอยู่ให้คงอยู่ต่อไป ลงมือปลูกต้นไม้เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้เพิ่มมากขึ้น พยายามลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์...

ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 28 ร่วมรณรงค์แก้ไขปัญหา PM 2.5

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหา PM 2.5 เปิดรับสมัคร ผู้บริหารการศึกษา ครูอาจารย์ทั่วประเทศ และผู้ที่สนใจ กับกิจกรรม ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 28 พาเยี่ยมชม ศูนย์จัดการพื้นที่สีเขียวเชิงนิเวศนครเขื่อนขันธ์ บางกระเจ้า สมุทรปราการ เพื่อเรียนรู้การดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาพื้นที่เพื่อให้เป็นปอดของกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง ช่วยกันลดปัญหา PM 2.5 พร้อมลงพื้นที่ศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้านในเรื่องสมุนไพร ร่วมกราบสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช...

ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 27  สนับสนุนการเพิ่มทักษะแรงงาน Up Skill – Re skill

ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 27 ส่งเสริมการสร้างงาน กระตุ้นแรงงานกลับเข้าสู่ตลาดงานได้เร็วขึ้นและมีคุณภาพเพิ่มขึ้น  พาครูอาจารย์ทั่วประเทศ ผู้บริหารการศึกษา  เยี่ยมชมโครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา  ศูนย์วิชาการ และศูนย์ข้อมูลด้านการอาชีพ  สนับสนุนการเพิ่มทักษะแรงงาน เป็นการ "upskill-reskill"  ให้เหมาะสมกับโลกธุรกิจยุคใหม่ ข้อมูลของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน แรงงานที่เพิ่งจบการศึกษาเตรียมเข้าสู่ตลาดแรงงาน หรือที่เรียกว่า ‘First Jobber’ ประมาณการว่า ในปี 2566 จะมีจำนวนทั้งสิ้น 373,488 คน  และคาดการณ์ว่า ในปี 2567 จะมีผู้เข้าสู่ตลาดแรงงานเพิ่มขึ้นอีก เป็นจำนวน 412,466 คน ซึ่งมากกว่าปี 2566 แสดงให้เห็นถึงอัตราการเติบโตของจำนวนกำลังแรงงานที่มากขึ้น  ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากทางเทคโนโลยี Artificial Intelligence (AI), Machine...

ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 26 บทพิสูจน์ความสำเร็จของการเดินทางสู่ความเป็นเศรษฐีอย่างยั่งยืน

นายปกรณ์ กรรณวัลลี (ที่ 4 จากซ้าย) ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 26 โดยมี นางวิชชุดา ไตรธรรม (ที่ 4 จากขวา) ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ ทิพยประกันภัย นางสาวอุไร เล็กน้อย...

ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชาครั้งที่ 21 ศึกษาแนวทางลดความรุนแรงจากภัยพิบัติธรรมชาติ

ภาวะโลกร้อน เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนบนโลกใบนี้ควรเริ่มตระหนัก และเข้าใจถึงผลกระทบที่กำลังเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ ปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยในขณะนี้ มาจากหลายสาเหตุทั้งจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมของโลกที่เกิดขึ้นเนื่องจากปัจจัยธรรมชาติ หรือจากการกระทำของมนุษย์ มีการคาดการณ์ว่าภายในปี 2030 พื้นที่ 40% ของกรุงเทพมหานคร จะถูกน้ำท่วมเสียหาย ทั้งจากฝนที่ตกหนักและน้ำหนักของตึกระฟ้าที่ยิ่งส่งผลให้เมืองกรุงเทพฯต้องจมลงในอัตรา 0.8 นิ้วต่อปี (ข้อมูลจาก https://www.carethebear.com ) การที่โลกเรามีอุณหูมิสูงขึ้นเป็นสาเหตุให้เกิดคลื่นความร้อนที่ทำให้เกิดภัยแล้งอย่างรุนแรง หรือฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลัน ปัญหาภาวะโลกร้อนนี้ ไม่ใช่ปัญหาของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งหากทุกคนมีความรับผิดชอบช่วยกันแก้ไขก็อาจช่วยบรรเทาปัญหาให้เบาบางลงได้ โครงการทิพยสืบสาน รักษาต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา...

ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 20 ระเบิดจากข้างใน สร้างคนสู่การพัฒนาองค์กรคุณธรรม

คนไทยในอนาคต ต้องมีศักยภาพในการร่วมกันพัฒนาประเทศ สามารถปรับตัวรองรับบริบทการพัฒนา มีความพร้อมทั้งกายใจ สติปัญญา มีทักษะในการวิเคราะห์อย่างมีเหตุมีผล มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง มีจิตสำนึกวัฒนธรรมที่ดีงามและคุณค่าความเป็นไทย มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความรักชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นรากฐานที่มั่นคงของชุมชน องค์กร สังคม และประเทศชาติ เพื่อสนับสนุน และสร้างความพร้อมในการพัฒนา “ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่...

MOST POPULAR

รมช.เผ่าภูมิ ลงพื้นที่ จ.สมุทรสาคร – สมุทรสงคราม เยี่ยมลูกค้า SME D Bank ปลื้มแนวทาง “พัฒนา...

นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมคณะ ลงพื้นที่ จ.สมุทรสาคร และ จ.สมุทรสงคราม ให้เกียรติเยี่ยมชมกิจการลูกค้าของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ที่ได้รับการสนับสนุน “พัฒนา เติมทุน...

HOT NEWS