SAM เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสืบสานพระราชปณิธาน ครั้งที่ 9 ณ โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว จังหวัดอุบลราชธานี

0
316

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM โดยนางสาวเต็มพร อร่ามรัตนทิพย์ ผู้บริหารฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม โครงการสืบสานพระราชปณิธาน เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอดพระบรมราโชบายของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ทุรกันดารและรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร ซึ่งนำไปสู่การแก้ไขและพัฒนาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน มูลนิธิ หรือองค์กรต่างๆ ณ โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว ต.ดอนใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี โดยนายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรีเป็นประธานในพิธีฯ ซึ่ง บสส.ได้ร่วมมอบเงินบริจาค จำนวน 40,000 บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานและกิจกรรมของกองทุนพระดาบสสัญจร

เกี่ยวกับ SAM : บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ของรัฐภายใต้กำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) มีบทบาทในการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อขับเคลื่อนระบบสถาบันการเงินให้เติบโตอย่างมั่งคั่งและยั่งยืน