SAM มอบเงินบริจาคมูลนิธิพระดาบส

0
300

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) มอบเงินบริจาคแก่มูลนิธิพระดาบส จำนวน 200,000 บาทต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 เพื่อสมทบเข้ากองทุน “บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด” โดยมี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ จากนางพวงทิพย์ ปรมาพจน์ ประธานคณะกรรมการ และนายธรัฐพร เตชะกิจขจร กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) เพื่อให้โรงเรียนพระดาบส ใช้เป็นทุนการศึกษาวิจัย จัดหา และพัฒนาครู ณ ทำเนียบองคมนตรี พระราชอุทยานสราญรมย์ กรุงเทพฯ

เกี่ยวกับ SAM : บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ของรัฐภายใต้กำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีบทบาทในการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อขับเคลื่อนระบบสถาบันการเงินให้เติบโตอย่างมั่งคั่งและยั่งยืน วิสัยทัศน์ : เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์แห่งรัฐ ที่มีบทบาทสนับสนุนให้ประชาชนและภาคธุรกิจฟื้นตัวอย่างยั่งยืน