MEA รับสมัครสถานศึกษาร่วมสัมมนาโครงการตรวจสอบสายดินตู้น้ำดื่มในโรงเรียน ประจำปี 2567

0
111

MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง รับสมัครสถานศึกษาร่วมฟังสัมมนาโครงการตรวจสอบสายดินตู้น้ำดื่มในโรงเรียน ประจำปี 2567 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ในวันที่ 25 – 26 เมษายน 2567 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ห้องสัมมนา 3 ชั้น 12A อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย

MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อได้ใช้ตู้น้ำดื่มได้อย่างปลอดภัย พร้อมใส่ใจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับความห่วงใยคุณภาพชีวิตของประชาชน

ทั้งนี้ เพื่อให้โรงเรียนในพื้นที่ความดูแลของ MEA ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สามารถลงทะเบียนผ่าน QR Code ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2567 หรือหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ นายสมพงษ์ หนูห่วง ผู้ชำนาญการ 8 การไฟฟ้านครหลวง หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 08-1868-7361

สายดินตู้น้ำดื่ม

เปิดรับสมัคร

MEA #การไฟฟ้านครหลวง

พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร