KAsset จับมือพันธมิตรระดับโลก “Lombard Odier” มุ่งสู่การลงทุนที่ยั่งยืน ตอกย้ำผู้นำกองทุนรวมไทย

0
420

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด (KAsset) ประกาศความร่วมมือด้านการลงทุนเพื่อความยั่งยืนกับลอมบาร์ด โอเดียร์ (Lombard Odier) สถาบันการเงินที่มีชื่อเสียงระดับโลกจากสวิตเซอร์แลนด์ ในฐานะพันธมิตรที่ปรึกษาที่จะช่วยในการกำหนดยุทธศาสตร์และพัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุนเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Investment) ตามหลักมาตรฐานสากล เสริมความแข็งแกร่งให้ KAsset ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านกองทุนรวมของไทย และผลักดันอุตสาหกรรมกองทุนรวมไทยเติบโตทัดเทียมทั่วโลก

นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า สถาบันการเงินมีบทบาทในการเป็นต้นน้ำของระบบเศรษฐกิจ ธนาคารกสิกรไทยจึงมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักการธนาคารแห่งความยั่งยืน (Bank of Sustainability) อย่างต่อเนื่อง และส่งมอบคุณค่าที่ยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งมีการดำเนินการที่ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมในการผลักดันการขับเคลื่อนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ให้สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกในวงกว้าง รวมทั้งมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ธนาคารกสิกรไทยจึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้เห็นความร่วมมือด้านการลงทุนอย่างยั่งยืนระหว่าง KAsset และ Lombard Odier ที่ต่างก็ให้ความสำคัญในด้านความยั่งยืน และเป็นพันธมิตรกันมาอย่างยาวนาน นำไปสู่การยกระดับการนำเสนอผลิตภัณฑ์การลงทุนไปอีกขั้น เพื่อส่งมอบผลตอบแทนที่เติบโตในระยะยาวแก่นักลงทุน และสร้างโลกที่ยั่งยืนไปด้วยกัน

นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด หรือ KAsset เปิดเผยว่า KAsset ให้ความสำคัญกับการลงทุนอย่างยั่งยืนมาเป็นเวลากว่า 10 ปีนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 โดยนำปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) มาปรับใช้ในกระบวนการลงทุน โดยเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกหลักทรัพย์จนถึงการสร้างพอร์ตการลงทุน และเป็นบลจ.แรกของไทยที่เข้าร่วมลงนาม UN-supported Principles for Responsible Investment (UNPRI) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์การสหประชาชาติ (United Nations) เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการยกระดับการปฏิบัติตามหลักการลงทุนอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 อีกทั้งกองทุน ESG ของ KAsset ยังเป็นกองทุนแรกในอุตสาหกรรมที่ยื่นขอความเห็นชอบต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้เป็นกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund) โดยในปัจจุบัน KAsset มีกองทุนที่ได้รับความเห็นชอบให้เป็น

SRI Fund จำนวน 6 กองทุน และครองส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 1 ด้วยมูลค่ากว่า 2 หมื่นล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 79% ของทั้งอุตสาหกรรม (ที่มา: สำนักงาน ก.ล.ต. ณ 31 ม.ค. 67)

ทั้งนี้ ผลกระทบที่เกิดจากปัญหาสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้ลงทุนให้ความสำคัญต่อการลงทุนที่มีส่วนช่วยสนับสนุนการพัฒนาและเติบโตของทั้งเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคตมากขึ้น ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งความท้าทายของ KAsset ในการมุ่งพัฒนากระบวนการและผลิตภัณฑ์ให้รองรับและสนับสนุนต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ดังนั้น ความร่วมมือกับ Lombard Odier ซึ่งเป็นบริษัทจัดการลงทุนชั้นนำระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนอย่างยั่งยืน จะช่วยเสริมศักยภาพให้ KAsset สามารถนำมาปรับใช้ในกระบวนการจัดการกองทุนทั้งหมดภายใต้การบริหาร รวมถึงกองทุนที่มีกลยุทธ์ด้าน ESG ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านกองทุนรวมของไทย พร้อมช่วยผลักดันให้อุตสาหกรรมกองทุนรวมไทยมีพัฒนาการด้านการลงทุนที่ยั่งยืนเติบโตทัดเทียมประเทศที่พัฒนาแล้วทั่วโลก

มร.อูแบร์ เคลเลอร์ Senior Managing Partner, Lombard Odier เปิดเผยว่า การเปลี่ยนผ่านด้านสภาพภูมิอากาศสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ยังถือเป็นเรื่องที่ตลาดประเมินไว้ต่ำกว่าความเป็นจริง เพราะการเปลี่ยนผ่านอย่างยั่งยืนนั้น ต้องเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำธุรกิจในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การพัฒนาโมเดลทางธุรกิจ การผลิต ไปจนถึงการส่งมอบสินค้าและบริการสู่ผู้บริโภค ซึ่งจะก่อให้เกิดโอกาสการลงทุนอีกมหาศาล เราในฐานะผู้บริหารการจัดการลงทุน มุ่งสร้างความไว้วางใจเพื่อช่วยนำทางให้นักลงทุน และสร้างความเข้าใจให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างการลงทุนภายใต้เศรษฐกิจ Net Zero อีกทั้งเรายังมีความพร้อมในการเป็นที่ปรึกษาด้านการลงทุนอย่างยั่งยืน ทั้งเรื่องการแสวงหาโอกาสการลงทุนที่เกิดขึ้นตามเทรนด์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปภายใต้การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ตามปรัชญาการให้บริการของ Lombard Odier ที่มุ่งเน้น “การคิดใหม่” ในการจัดสรรเงินลงทุน

มร.วินเซนต์ มาเนียนาต์ Limited Partner, Asia Regional Head and Global Head of Strategic Alliances, Lombard Odier เปิดเผยว่า ความร่วมมือด้านการลงทุนอย่างยั่งยืนระหว่าง Lombard Odier และ KAsset จะเป็นการตอกย้ำถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่าง Lombard Odier กับ KBank ที่มีมาอย่างยาวนานถึง 10 ปี และด้วยประสบการณ์ด้านการลงทุนที่สั่งสมมากว่า 227 ปีของ Lombard Odier เราจึงพร้อมส่งมอบองค์ความรู้และประสบการณ์ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการลงทุนที่ยั่งยืนให้ KAsset สามารถพัฒนากระบวนการและผลิตภัณฑ์ให้สอดรับกับเป้าหมาย Net Zero ได้อย่างเต็มศักยภาพ อย่างไรก็ดี เราเชื่อว่าสถาบันการเงินและผู้ลงทุนมีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนในประเด็นความยั่งยืน เพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เราจะสามารถต่อ

ยอดการให้คำแนะนำ และแสวงหาโอกาสการลงทุนที่ยั่งยืนให้กับ KAsset เพื่อส่งมอบผลตอบแทนให้กับผู้ลงทุนไทยต่อไป

Lombard Odier เป็นสถาบันการเงินที่มีชื่อเสียงระดับโลกจากสวิตเซอร์แลนด์ ปัจจุบันมีทรัพย์สินภายใต้การจัดการมูลค่ารวมกว่า 336 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ข้อมูล ณ 31 ธ.ค. 66) เน้นกลยุทธ์ในการสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนแก่ลูกค้าผ่านโซลูชันการลงทุน ส่วน KAsset เป็นผู้นำด้านการจัดการลงทุนของไทยที่มีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการมูลค่ารวมกว่า 1.50 ล้านล้านบาท (ข้อมูล ณ 31 ม.ค. 67) โดยมุ่งดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความโปร่งใส ตลอดจนการมีส่วนร่วมต่อการรับผิดชอบและพัฒนาสังคม ดังนั้น ความร่วมมือด้านการลงทุนอย่างยั่งยืนระหว่าง KAsset และ Lombard Odier จึงเป็นอีกบทพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของ KAsset ที่ต้องการส่งเสริมให้ผู้ลงทุนไทยตระหนักและเห็นความสำคัญกับการลงทุนที่ยั่งยืน และเป็นอีกแรงผลักดันในการขับเคลื่อนผู้มีส่วนได้เสียจากทุกภาคส่วนในประเทศตามหลักการแห่งความยั่งยืน ครอบคลุมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) รวมถึงสอดรับกับเป้าหมาย Net Zero ของประเทศไทยในระยะยาว

เกี่ยวกับ Lombard Odier (ลอมบาร์ด โอเดียร์)
Lombard Odier เป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการสินทรัพย์และความมั่งคั่งระดับโลก ด้วยประสบการณ์กว่า 225 ปี และการผ่านวิกฤตทางการเงินมาถึง 40 ครั้ง Lombard Odier ได้ผสมผสานนวัตกรรมและองค์ความรู้อย่างรอบคอบ เพื่อสอดรับกับผลประโยชน์ระยะยาวของลูกค้าทั้งภาคเอกชนและระดับสถาบัน กลุ่มบริษัทของเราบริหารและถือครองโดยกลุ่มผู้ถือหุ้น ด้วยสภาพคล่องทางการเงินสูงและการบริหารเงินทุนที่ดีเยี่ยม โดยมีอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1) อยู่ที่ 32% และการจัดอันดับคะแนนความน่าเชื่อถือโดย Fitch Rating ที่ AA-
Lombard Odier นำเสนอบริการด้านความมั่งคั่งอย่างครบวงจร อันประกอบไปด้วย การวางแผนการส่งต่อทรัพย์สิน การให้คำปรึกษาและบริหารพอร์ตแบบจัดการเบ็ดเสร็จ และการรับฝากและดูแลหลักทรัพย์ ส่วนการบริการจัดการสินทรัพย์จะได้รับการดูแลโดยผู้จัดการการลงทุนของ Lombard Odier (LOIM) นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทของ Lombard Odier ยังได้พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการธนาคารที่ทันสมัยให้กับสถาบันทางการเงินอื่นๆ อีกหลายแห่ง
กลุ่มบริษัทของ Lombard Odier มีสินทรัพย์รวม 296 พันล้านฟรังก์สวิส (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 66) สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ กรุงเจนีวาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1796 โดย ณ สิ้นปี 2566 มีสำนักงาน 26 แห่ง ใน 19 ประเทศทั่วโลก และมีพนักงานกว่า 2,900 คน ข้อมูลเพิ่มเติม www.lombardodier.com

เกี่ยวกับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด (KAsset) เป็นผู้นำด้านการจัดการลงทุนของไทยที่มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการรวมกว่า 1.50 ล้านล้านบาท ประกอบธุรกิจกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มีฐานลูกค้ากว่า 1.47 ล้านราย (ณ วันที่ 31 ม.ค. 67) มุ่งดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ ความโปร่งใส และการมีส่วนร่วมต่อการรับผิดชอบและพัฒนาสังคม ข้อมูลเพิ่มเติม www.kasikornasset.com

เกี่ยวกับ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBank) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2488 ตลอดระยะเวลากว่า 70 ปี ธนาคารมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรและผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่อย่างสม่ำเสมอ ธนาคารกสิกรไทยดำเนินธุรกิจบนหลักการเป็นธนาคารแห่งความยั่งยืนภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม สร้างความสมดุลทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ผ่านยุทธศาสตร์หลักในการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และปณิธาน “บริการทุกระดับประทับใจ” เพื่อให้บรรลุความมุ่งหมายในการเพิ่มอำนาจให้ทุกชีวิตและธุรกิจของลูกค้า สอดประสานการทำงานร่วมกันระหว่างธนาคารกสิกรไทย บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย ธุรกิจสตาร์ทอัพ และพันธมิตรทางธุรกิจ ภายใต้แบรนด์หนึ่งเดียวในชื่อธนาคารกสิกรไทย (KASIKORNBANK)
ธนาคารกสิกรไทย มุ่งมั่นเป็นกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ที่ริเริ่มในสิ่งใหม่ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง ผ่านการผสมผสานการใช้เทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย์ เพื่อส่งมอบบริการทางการเงินที่มีคุณภาพ มาตรฐานสากล และสร้างความยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ข้อมูลเพิ่มเติม www.kasikornbank.com

KAsset and Lombard Odier sign inaugural Alliance on Sustainability to elevate sustainable investments to the next level

KASIKORN ASSET MANAGEMENT Co., Ltd. (“KAsset”), a Kasikornbank (KBank) group company and Lombard Odier, a global wealth and asset manager and a leader in sustainable investing, are pleased to announce the entering of an inaugural Alliance on Sustainability between KAsset and Lombard Odier (Singapore) Ltd (“Lombard Odier”). Lombard Odier will act as a consulting partner, to assist in strategy formulation and the development of sustainable investment offerings and services to the Thai client market, in conformity with international standards. Built upon the framework of knowledge sharing, this sustainability alliance aims to strengthen KAsset’s position as a leader in sustainability in Thailand. The alliance raises the bar of the Thai mutual fund industry to a world-class level, accelerating the transition to a more sustainable economy while seeking to deliver strong returns to investors. This sustainability alliance is an expansion of an existing Strategic Alliance relationship between Lombard Odier and KBank Private Banking.

As a first building block of this collaboration, KAsset launched its new Target Net Zero (“TNZ”) equity strategy on the SET 100 Index in December last year, that leverages on Lombard Odier’s expertise to build climate-aligned portfolios. The TNZ strategy is a prelude to an upcoming range of sustainability strategies and initiatives, including a signature forum on sustainability for the clients of KBank.
Ms. Kattiya Indaravijaya, Chief Executive Officer, KASIKORNBANK, said, “Financial institutions play a pivotal role as an upstream player in the economic system. KBank is committed to conducting our business in accordance with the principles of a Bank of Sustainability in order to deliver sustainable value to all stakeholders. We have continuously taken concrete actions to promote environmental, social and governance (ESG) initiatives with the aim of creating positive impacts on a wide scale. Moreover, KBank is committed to achieving the net zero goal. We are therefore pleased to see this collaborative effort on sustainable investment between KAsset and Lombard Odier. Both companies, which have long been in partnership, have attached importance to sustainability. This synergy will help uplift investment products to the next level, thus delivering long-term growth of returns to investors with the shared goal of creating a sustainable world”.

Mr. Adisorn Sermchaiwong, Executive Chairman, KAsset, said, “KAsset has incorporated environmental, social and governance (ESG) factors into the investment process for more than a decade – from stock selection to portfolio construction. KAsset is the first asset management company in Thailand to sign the United Nations supported Principles for Responsible Investment (UNPRI), showcasing its commitment to internationally recognized investment principles since 2021. Additionally, KAsset’s ESG fund is the first in the industry to submit the filing under Sustainable and Responsible Investment (SRI) Labelled Fund. Presently, KAsset has the largest market share (80%) and manages six SRI-Labelled Funds, with a combined assets under management (“AUM”) worth more than 20 billion Baht. [Source of the SEC, as of 31 December 2023]
“The worsening effects of climate change have made investors increasingly aware of investments that contribute to a sustainable future. This poses another challenge for KAsset in striving to develop both processes and products to accommodate the transition. Thus, the strategic collaboration with Lombard Odier, one of the world’s leading global wealth and asset manager firm with expertise in sustainable investment, will enhance KAsset’s capabilities in sustainability to manage assets under management across all asset classes as well as develop and expand ESG focused-strategies. This endeavor reinforces KAsset’s position as a leading asset manager in sustainable and responsible investment in Thailand, contributing to the sustainable growth of the mutual fund industry to be on par with developed countries worldwide”.

Mr. Hubert Keller, Senior Managing Partner, Lombard Odier, said, “We are looking at the transition to net zero as a profound economic transformation – one that is unfolding at a speed and scale that we think much of the market is still underestimating. At Lombard Odier, we believe system changes resulting from the transition will result in changes in business models, in value chains and in the organization of our economy, and provide unprecedented investment opportunities to investors. Our ability to reach net zero remains the single most important component of the sustainability transition across all companies and industries and requires a thorough rethink of how we deploy our capital. Our role as an investment firm is to help our clients navigate risks resulting from the transition, as well as helping them identify the many new opportunities that are emerging at the same time.”

Mr. Vincent Magnenat, Limited Partner, Asia Regional Head and Global Head of Strategic Alliances at Lombard Odier, said, “The new Alliance on Sustainability with KAsset is a strong testament and a continuing chapter to our Strategic Alliance relationship with KBank. As a high-end investment house, we lean on our global expertise and over 227 years of experience, to create long-lasting value for our clients and their families. With sustainability being a major driver of investment returns, we are adapting client portfolios to the environmental transition. “
“We started this journey with KBank with the launch of the planetary transition strategy in 2020. Through this Alliance, we are eager to support KAsset on enhancing their sustainability capabilities and the joint development of innovative solutions such as the Target Net Zero strategy on the Thai equity index launched in December 2023. We look forward to identifying new sources of investment opportunities as the economy transforms, with the aim to deliver returns for investors in Thailand.”
Lombard Odier is a world-renowned financial institution based in Switzerland, with an AUM of over USD 336 billion (as of 31 December 2023). A global wealth and asset manager that provides comprehensive wealth management services and offerings to private and institutional clients in Asia for over 35 years, Lombard Odier is a forerunner in sustainable investing, supporting the net zero transition through rigorous methodology, a scientific framework, and a wide range of investment solutions.
KAsset, a Kasikornbank (KBank) group company, is a leading Thai investment management company, with an AUM of more than Baht 1.47 trillion (as of 31 December 2023). Its business operations focuses on responsible investment, transparency as well as active participation in social development. The collaborative effort on sustainable investment between KAsset and Lombard Odier serves as another testament to KAsset’s determination to promote awareness and understanding of sustainable investment among Thai investors. Additionally, this is a driving force to encourage all stakeholders to move forward the principles of sustainability, covering environmental, social and governance (ESG) aspects, as well as serving Thailand’s long-term net zero goal.

About Lombard Odier
Lombard Odier is a global wealth and asset manager with a strong focus on sustainable investing. For over 225 years and through more than 40 financial crises, the Group has aligned itself with the long-term interests of private and institutional clients. It has a strong balance sheet with a CET1 ratio of 32% and a Fitch rating of AA-, the highest possible rating for a bank of its size.
Structured as an independent partnership, Lombard Odier is solely owned by its Managing Partners. This governance model allows the Bank to remain completely client-focused and innovative at the highest level in the organisation. Lombard Odier is an investment house that provides a comprehensive offering of discretionary and advisory portfolio management, wealth services and custody. Asset management services are offered through Lombard
Odier Investment Managers (LOIM). The Group has created cutting-edge banking technology, which is also leveraged by other Swiss and European-based private banks and financial institutions.
The Group had total client assets of USD 351 billion at 31 December 2023. Headquartered in Geneva since 1796, at end-December the Group had 26 offices in 19 jurisdictions and employed 2,900 people. For more information: www.lombardodier.com
Lombard Odier (Singapore) Ltd, as part of Lombard Odier Group, has built a series of strategic alliances with local financial institutions in Asia-Pacific, including Kasikornbank Private Banking in Thailand, Mizuho Financial Group in Japan, Mizuho Securities (Singapore), Taipei Fubon Bank, UnionBank Private Banking in the Philippines, and JBWere in Australia.

About Kasikorn Asset Management
Kasikorn Asset Management (KAsset), the leader of Thailand’s asset management business with total assets under management (AUM) of more than Baht 1.50 trillion, and a customer base in mutual fund, private fund and provident fund business of more than 1.47 million people (as of 31 January 2024). KAsset owns vast skills and an in-depth understanding of the assets and capital market of Thailand. For more information: www.kasikornasset.com
About KASIKORNBANK Public Company Limited
KASIKORNBANK Public Company Limited (KBank) was established on June 8, 1945. Over the past 70 years, the Bank has always strived to develop our organization and offer financial product initiatives. KBank operates business in line with the principles of a Bank of Sustainability under good corporate governance and appropriate risk management for the balance of three dimensions – economy, society and environment. Guided by the “Customer Centricity” strategy under our resolution to offer excellence in service, we intend to empower every customer’s life and business. Our endeavors are achieved through collaboration and synergy with other companies within KASIKORNBANK FINANCIAL CONGLOMERATE, startup firms and our business partners, under the single brand of KASIKORNBANK.
KASIKORNBANK aims to be the most innovative, proactive, and customer centric financial institution, delivering world class financial services and sustainable value for all stakeholders by harmoniously combining technology and talent. For more information: www.kasikornbank.com