iSAB เปิดหลักสูตร “THE MASTER” รุ่นที่ 6 ปรับหลักสูตรใหม่ สร้างศักยภาพความเป็นผู้นำทางธุรกิจระดับประเทศ

0
1275

   สถาบันยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก หรือ iSAB โดย บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)  มหาวิทยาลัยนเรศวร และ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดหลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก หรือ THE MASTER รุ่นที่ 6 เพื่อมุ่งสร้างผู้บริหารองค์กร เจ้าของธุรกิจ และทายาทผู้ประกอบการ ให้มีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงการส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจด้วยจริยธรรม ซึ่งนับเป็นที่สุดของหัวใจนักธุรกิจ

นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก กล่าวว่า หลักสูตร THE MASTER เป็นหลักสูตรที่สร้างและพัฒนาผู้บริหารด้วย 3 หัวใจสำคัญ ประกอบด้วย Appreciative Leadership และ Virtue โดยมุ่งสร้างนักบริหารให้มีความคิดสร้างสรรค์ในมิติหลักคิดเชิงบวก มีความเข้าใจวิสัยทัศน์และปรัชญาองค์กรอย่างลึกซึ้ง อีกทั้งยังสามารถออกแบบการทำงานที่มีความสอดคล้องเชิงกลยุทธ์ และเข้าใจกระบวนการบริหารยุทธศาสตร์องค์กร มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาและบริหารงานเชิงรุกด้วยยุทธศาสตร์ที่เหนือชั้น รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยบูรณาการความรู้ทั้งศาสตร์ด้านการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ทางวิชาการและยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก เพื่อนำไปสู่การขยายตัวขององค์กรและความยั่งยืนให้กับธุรกิจ 

    “สถาบัน iSAB มีความยินดีที่จะได้เริ่มต้นผลิตนักบริหารที่มีศักยภาพให้กับประเทศไทย และพร้อมต้อนรับผู้บริหารองค์กร เจ้าของธุรกิจ และทายาทผู้ประกอบการ เข้าอบรมในหลักสูตร THE MASTER รุ่น 6 ซึ่งสถาบันได้รับเกียรติจากวิทยากรชั้นนำของประเทศที่ประสบความสำเร็จในการบริหารองค์กรอย่างแท้จริง อาทิ คุณบุญเกียรติ โชควัฒนา, คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ, คุณกรณ์ จาติกวณิช, คุณนวลพรรณ ล่ำซำ, คุณชานนท์ เรืองกฤตยา และคุณเวทิต โชควัฒนา เป็นต้น มาร่วมกันถ่ายทอดความรู้ กลยุทธ์ รวมถึงหลักคิดเชิงบวกในการบริหารองค์กรควบคู่คุณธรรม โดยหลักสูตรจะมีการทำเวิร์คช็อปเพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ และร่วมกันแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้ THE MASTER รุ่นที่ 6 ยังมีความพิเศษมากขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นสถาบันสอนวิชาการสื่อสารที่เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ เข้ามาร่วมพัฒนาหลักสูตรในหัวข้อการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร ซึ่งเป็นพื้นฐานที่จำเป็นมากสำหรับผู้นำในยุคปัจจุบัน และในระหว่างการอบรมจะมีการบรรยาย รวมถึงการทำเวิร์คช็อปเกี่ยวกับ Leadership Communication เพราะผู้นำต้องมีทักษะในการสื่อสารให้เกิดพลังในการบริหาร สร้างความเชื่อมั่น สามารถโน้มน้าวใจหรือกระตุ้นให้เกิดการสร้างผลงานที่ดีเลิศได้ นอกจากนี้ยังมีเรื่องของ Storytelling เป็นการทำ Content Marketing ที่แตกต่างจากการตลาดแบบเดิมๆ สามารถทำให้ผู้บริโภคสนใจและจดจำเรื่องราวของเนื้อหาที่ต้องการสื่อสารได้มากกว่า รวมถึงเกิดอารมณ์ร่วม เกิดความรู้สึกพึงพอใจ มีความสุข หรือประทับใจในเรื่องที่เล่า มากกว่าการทำการตลาดแบบอื่นๆ ซึ่ง THE MASTER รุ่นที่ 6 นี้ ได้รับการตอบรับจากผู้บริหารระดับสูงขององค์กรระดับประเทศจำนวนมาก และเป็นครั้งแรกที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ Certificate 2 ใบ ทั้งจากมหาวิทยาลัยนเรศวร และจากคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อเรียนจบหลักสูตร” นายบุญชัย กล่าว

    ทางด้าน นายอภิณัฐ คีตะพันธ์สังวรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริการกลุ่มงานประกันภัยทั่วไป บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ผู้ใฝ่รู้ที่เข้าอบรมในหลักสูตร THE MASTER รุ่นที่ 6 กล่าวว่า “ตัดสินใจเข้ามาอบรมที่สถานบัน iSAB เพราะทราบดีอยู่แล้วว่าที่นี่สนับสนุนผู้บริหารองค์กรหรือผู้ที่อยู่ในแวดวงอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ๆ ที่อยู่ในผู้บริหารระดับกลางจนถึงผู้บริหารระดับสูง นอกจากนี้ในส่วนของวิทยากรที่เข้ามาอบรมก็ยังเป็นผู้บริหารที่อยู่แถวหน้าของประเทศไทย ซึ่งคาดว่าผมและผู้ใฝ่รู้ที่เข้าร่วมหลักสูตรทุกคนจะสามารถนำประสบการณ์ของวิทยากรที่ได้รับจากการอบรมไปปรับใช้กับธุรกิจขององค์กรต่อไปได้”

    นางสาวปริษฐา บุรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบเทคแมนเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า “การตัดสินใจเข้าร่วมหลักสูตร THE MASTER ในครั้งนี้ เพราะเป็นหลักสูตรสำหรับผู้นำและผู้บริหารโดยเฉพาะ และยังเป็นหลักสูตรที่มีผู้เข้าร่วมอบรมจากหลากหลายองค์กรที่เราจะได้ร่วมสนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น รวมถึงยังมีผู้บริหารระดับประเทศมาเป็นวิทยากรในการอบรม ซึ่งคิดว่าเราน่าจะได้รับความรู้และประสบการณ์ดีๆ เพื่อนำกลับไปพัฒนาและต่อยอดธุรกิจของเราได้”