MOST POPULAR

กรมวิทย์ฯ เผยผลการตรวจวิเคราะห์ข้าวสารจากกระทรวงพาณิชย์ ไม่พบสารเคมีตกค้าง สารพิษจากเชื้อรา ส่วนคุณค่าทางโภชนาการไม่แตกต่างจากข้าวสารที่จำหน่ายในท้องตลาด แต่มีสิ่งแปลกปลอมเกินข้อกำหนด ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ข้าวหอมมะลิไทย (มกษ....

วันนี้ (20 พ.ค. 2567) ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี นายแพทย์ ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วยนายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน

HOT NEWS