BKI เปิดบ้านต้อนรับเลขาธิการ คปภ. และคณะผู้บริหารหลักสูตร วปส. รุ่นที่ 10 เยี่ยมชมบริการที่ตอกย้ำความสำคัญของลูกค้า พร้อมชมพิพิธภัณฑ์กรุงเทพประกันภัย

0
1108

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดย ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ให้การต้อนรับ ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และคณะผู้บริหารในโครงการหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 10 ที่ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมดูงานของบริษัทฯ พร้อมแสดงวิสัยทัศน์ด้านทิศทางและกลยุทธ์ทางด้าน IT เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลมากยิ่งขึ้น จากการสร้างให้เป็น Data Driven Organization เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจ

ซึ่งผู้บริหารและพนักงานสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวางกลยุทธ์ การทำการตลาด การบริหารจัดการสินไหมทดแทน เพื่อให้สามารถบริการได้อย่างรวดเร็วและตรงกับความต้องการ รวมทั้งให้ความสำคัญกับ Customer Data Platform โดยการทำ Big Data เก็บรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมความชอบ เพื่อนำไปวิเคราะห์และนำเสนอบริการให้ตรงกับ lifestyle ของลูกค้า ตลอดจนบริษัทฯ ยังได้นำเครื่องมือและเทคโนโลยีอันทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการด้านความเสี่ยงภัยให้แก่ลูกค้า พร้อมนำชมพิพิธภัณฑ์กรุงเทพประกันภัยที่ได้รวบรวมโบราณวัตถุอันทรงคุณค่าที่มีอายุเก่าแก่ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565