BKI ปลื้มคว้าคะแนนเต็ม 100 จากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นแบบ New Normal

0
1428

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้ดำเนินการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564  โดยกรุงเทพประกันภัยผ่านการประเมินได้รับผลคะแนนเต็มอยู่ที่ร้อยละ 100 จากการที่บริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สอดคล้องกับวิถี New Normal ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยยังคงยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักเกณ์ข้อบังคับและหลักปฏิบัติของธรรมาภิบาลที่ดี สะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสำคัญของคณะผู้บริหารที่ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถทำงานสอดประสานได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้การจัดประชุมดังกล่าวสำเร็จลุล่วงได้ตามเป้าหมาย