BDMS เข้าเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ DJSIพร้อมพัฒนาองค์กรอย่างมีดุลภาพ

0
1155

​BDMS คว้าสมาชิก (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) ประจำปี 2564 มาครองได้สำเร็จเป็นครั้งแรก นับเป็นองค์กรธุรกิจด้านการแพทย์และการดูแลสุขภาพรายแรกของไทย ที่ทำได้สำเร็จ หลังจากกำหนดแผนแม่บทและได้เดินหน้าขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน พลิกโฉมธุรกิจบริการทางการแพทย์ของไทยให้มีมาตรฐานความยั่งยืนระดับโลก

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า BDMS ได้ริเริ่มนโยบายหลักเพื่อกำหนดแนวทางการบริหารจัดการองค์กรตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม รวมทั้งมุ่งรักษาสมดุลและควบคุมผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง โดยได้ยึดหลักกระบวนการบริหารจัดการด้านความยั่งยืนตามหลักสากล และได้นำมาปรับใช้ในการทำงานขั้นพื้นฐาน และผลักดันให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์และวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงาน BDMS ขอขอบคุณต่อความเชื่อมั่นของผู้ใช้บริการ ผู้ถือหุ้น รวมถึงความมุ่งมั่นและทุ่มเทของบุคลากรทางการแพทย์ พนักงานในเครือ ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน ที่ล้วนมีส่วนผลักดันในการได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืน DJSI: Down Jone Sustainability Indices ในครั้งนี้

​ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา BDMS มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและขยายการดำเนินงานด้านความยั่งยืนสู่ระดับสากล วันนี้เราทำได้ และได้สร้างความสำเร็จนี้ให้เกิดขึ้นโดยการกำหนดแผนแม่บทเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืนในทุกมิติ สอดคล้องกับแนวทางของสหประชาชาติที่ต้องการสร้างให้เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมสามารถพัฒนาควบคู่กันไปได้อย่างมีดุลยภาพ โดยได้นำแผนดังกล่าวนำมาปรับใช้ในการทำงานขั้นพื้นฐาน และผลักดันให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์และวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงานขององค์กรจากปัจจุบันสู่อนาคต และเราจะไม่หยุดยั้งในการพัฒนาเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนเคียงคู่ประเทศและสังคมโลกต่อไป

​การได้รับการจัดอันดับเข้าเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ DJSI ถือเป็นบทพิสูจน์ให้เห็นถึงประสิทธิภาพการดำเนินงานที่ทัดเทียมกับหลากหลายองค์กรชั้นนำของโลก เพื่อเป้าหมายในการสร้างผลตอบแทนที่ดีได้อย่างยั่งยืน ภายใต้เกณฑ์ ESG ที่มุ่งเน้นด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม(Environment) การดูแลสังคม (Social) และมีธรรมาภิบาลทางธุรกิจ (Governance) โดย BDMS ได้ดำเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี้

  • ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม (Environment)

BDMS ได้ดำเนินการฝึกอบรมบุคลากรภายใต้นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ​“BDMS Earth Healthcare” ตลอดจนกำหนดให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยดำเนินโครงการด้านสิ่งแวดล้อมกับโรงพยาบาลเครือข่ายเพื่อประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรสูงสุด และเข้าร่วมโครงการรณรงค์การลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ Care the Bear ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  • ด้านการดูแลสังคม (Social)

BDMS ดูแลสังคมและชุมชนผ่านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ เพื่อสร้างสังคมสุขภาพดี ยังได้พัฒนาบุคลากรทั้งด้าน Clinical และ Non-Clinical เพื่อจัดการด้านอาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย 

  • ด้านธรรมาภิบาลทางธุรกิจ (Governance)

BDMS ยึดถือแนวทางการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส ภายใต้การบริหารจัดการที่ดี ภายใน องค์กรด้วยการบริหารความเสี่ยง การสร้างสรรค์นวัตกรรม พัฒนาและให้โอกาสบุคลากรอย่างเท่าเทียม

​กิจกรรมทั้ง 3 ด้านเพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนนี้ล้วนเป็นการดำเนินธุรกิจบนหลักธรรมาภิบาลที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตามหลักการสากลด้านความยั่งยืนที่เกี่ยวข้อง จะเป็นการจัดการความเสี่ยงและเปิดโอกาสให้สามารถพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง และสร้างคุณค่าระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งยังช่วยสนับสนุนผลการดำเนินงานทางธุรกิจที่เป็นเลิศ เพื่อความยั่งยืนแบบองค์รวม ผลลัพธ์แห่งการดำเนินงานอย่างจริงจังนี้เองทำให้ BDMS ได้เข้าเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ DJSI ดังเป้าหมายที่วางไว้

เกี่ยวกับ บีดีเอ็มเอส (BDMS)

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ (BDMS) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2515 และมุ่งมั่นที่จะมอบการดูแลและรักษาทางการแพทย์ที่มีคุณภาพให้แก่ผู้ป่วยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังมุ่งพัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาชีพของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ตลอดระยะเวลาเกือบ 50 ปี ด้วยปณิธานการทำงานดังกล่าวส่งผลให้ BDMS ได้รับการยอมรับในความเป็นเลิศด้านคุณภาพ ปัจจุบัน BDMS มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 12,000 คน ในจำนวนนี้กว่า 500 ท่านเป็น American Board Certified และพยาบาลวิชาชีพ 10,000 คน มีบริการด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู และด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยที่ได้รับการยอมรับในอย่างมากในเอเชีย

BDMS มีโรงพยาบาลหลักในเครือข่ายรวม 7 กลุ่มทั้งในไทยและต่างประเทศ ประกอบด้วย กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ, กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช, โรงพยาบาล BNH, กลุ่มโรงพยาบาลพญาไท, กลุ่มโรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล, กลุ่มโรงพยาบาลรอยัลใน ประเทศกัมพูชา BDMS Wellness Clinic รวมโรงพยาบาลในเครือทั้งสิ้น 49 แห่ง

รายละเอียดของ BDMS เพิ่มเติมได้ที่ https://www.bdms.co.th/