BAM จัดทำโครงการโรงเรียนต้นคิด ชีวิตยั่งยืน สนับสนุนการจัดทำแปลงเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง จังหวัดสมุทรปราการ

0
439

นายดนัย ภักดิ์โสภา ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์สมุทรปราการ พร้อมพนักงาน บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM มอบเงินจำนวน 100,000 บาท สนับสนุนการจัดทำแปลงเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ในโครงการโรงเรียน ต้นคิด ชีวิตยั่งยืน ให้กับ โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นางสาว       อัจฉริยาพร ศักดิ์บุตรีตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รับมอบ

โดยโครงการฯ นี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้เด็กนักเรียนได้ทำแปลงเกษตรธรรมชาติภายในพื้นที่ของโรงเรียน อาทิ การปลูกผักปลอดสารพิษ ทำเรือนเพาะเห็ด เลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงปลา โดยผลผลิตนำไปประกอบอาหารกลางวันส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดี เพิ่มคุณค่าโภชนาการให้แก่นักเรียน รวมทั้งเป็นการพัฒนาทักษะด้านเกษตรที่สามารถบูรณาการกับแผนการเรียนการสอนของทางโรงเรียน ปลูกฝังให้นักเรียนได้ทำกิจกรรม โดยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน เพิ่มความรู้และเข้าใจในการทำเกษตรอย่างถูกต้องและยั่งยืนต่อไป