“AMATAV” ประสบความสำเร็จ จับมือ Marubeni เข้าถือหุ้น อมตะซิตี้ ฮาลอง เสริมแกร่งขยายฐานธุรกิจ เสริมศักยภาพ ลงทุนพื้นที่เศรษฐกิจภาคเหนือในเวียดนาม

0
56

          นางสมหะทัย พานิชชีวะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อมตะ วีเอ็น  จำกัด (มหาชน)  หรือ AMATAV เปิดเผยว่า เป็นที่น่ายินดีในความร่วมมือที่ AMATAV ได้ประสบความสำเร็จในการจำหน่ายหุ้นสามัญ หุ้นของบริษัท Amata City Halong Joint Stock Company (ACHL) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ AMATAV ให้กับบริษัท MC Economic Estate Development Vietnam Corporation (MRBN) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท Marubeni Corporation จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว (Tokyo Stock Exchange)  หลังได้รับเอกสารตอบรับจากเขตเศรษฐกิจพิเศษกว๋างนิงห์ (The Quang Ninh Economic Zone Authority : QEZA) เพื่อยืนยันว่า MRBN มีคุณสมบัติของผู้ซื้อตรงตามเงื่อนไขในการซื้อหุ้นสามัญใน ACHL จำนวน 10,026,583 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10,000 ดอง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 มูลค่าราคาซื้อขายรวมทั้งสิ้น 271,911 ล้านดอง หรือประมาณ 390.74 ล้านบาท (อ้างอิงตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567) ซึ่งจะทำให้  AMATAV มีพันธมิตรทางธุรกิจจากญี่ปุ่นร่วมขยายความร่วมมือพัฒนาธุรกิจในอนาคต

             ปัจจุบันนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ฮาลอง ตั้งอยู่ในจังหวัดกว๋างนิงห์ ทางตอนเหนือของเวียดนาม ได้รับความน่าสนใจลงทุนอย่างต่อเนื่องจากหลายประเทศ   ทั้งจากญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน และยุโรป เนื่องจากมีพื้นที่ที่ติดกับประเทศจีนและอยู่ใกล้กับเมืองท่าไฮฟอง พร้อมด้วยการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคเพื่อรองรับการลงทุน   ส่งผลให้เป็นพื้นที่มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การคมนาคม สิทธิประโยชน์ทางภาษี  จากการกำหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษ มีทรัพยากรแรงงานและอัตราการเติบโตที่สูงขึ้น นำไปสู่การขยายตัวด้านการลงทุน  ด้านการผลิต ในนิคมอุตสาหกรรม