สวพส. สร้างผลสัมฤทธิ์ ตอบโจทย์การพัฒนาพื้นที่สูงได้คะแนนเต็ม 100 จากการประเมินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงาน ก.พ.ร.

0
57

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ ก.พ.ร. ได้ทำการประเมินองค์การมหาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีคะแนนเฉลี่ยภาพรวมทั้งหมดอยู่ที่ 96.39 คะแนน โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก คะแนนรวม 100 คะแนนเต็ม ซึ่งสวพส. มีภารกิจในการสนับสนุนงานของโครงการหลวงและนำองค์ความรู้ของโครงการหลวงไปปรับใช้และขยายผลพื้นที่สูงอื่นๆ ของประเทศ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกับป่าไม้ได้อย่างยั่งยืน

ซึ่งการกำหนดตัวชี้วัดของ สวพส. เป็นตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดตั้ง นโยบายและเป้าหมายของประเทศ ตลอดจนแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) สามารถตอบโจทย์ปัญหาของพื้นที่สูงและความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงประเด็น โดยการบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมจากชุมชนและหน่วยภาคีเครือข่าย

ผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน อาทิ

  • การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรปรับระบบเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน โดยจัดทำแผนที่ดินรายแปลงของเกษตรกร เพื่อลดปัญหาการบุกรุกทำลายป่าและลดการเผา
  • ทำให้เกษตรกรมีรายได้จากการนำองค์ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาอาชีพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จำนวน 377.034 ล้านบาท ซึ่งเป็นงานสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงการลดปัญหาความยากจนของประชาชนบนพื้นที่สูง
  • เกษตรกร 2,451 ราย สามารถนำองค์ความรู้ 24 เรื่อง จากผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการทำเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น วิธีการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินนาขั้นบันไดขุดใหม่ เทคโนโลยีเลี้ยงสุกรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์และสร้างรายได้จากการปลูกพืชท้องถิ่น การใช้ชีวภัณฑ์และฟีโรโมนป้องกันกำจัดศัตรูพืชเพื่อลดปริมาณการใช้สารเคมีเกษตร สูตรปุ๋ยที่เหมาะสมสำหรับเพิ่มผลผลิตพืชบนพื้นที่สูง เป็นต้น

ท้ายนี้ นายชวลิต ชูขจร ประธานกรรมการ สวพส. ได้กล่าวขอบคุณคณะประธานที่ปรึกษาพิเศษ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการทุกชุด ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของ สวพส. รวมตลอดถึงขอชื่นชมผู้อำนวยการ สวพส. และผู้บริหาร ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของ สวพส. ทุกคน ที่ทุ่มเททำงานจนประสบผลสำเร็จเป็นที่ยอมรับ ได้คะแนนการประเมินองค์กรสูงสุดของประเทศ ถือเป็นความภาคภูมิใจตลอดไป