‘ไทยวิวัฒน์’ ปลื้ม คว้าคะแนนการกำกับดูแลกิจการ (CGR) “ดีเลิศ” ระดับ 5 ดาว 3 ปีซ้อน พร้อมรับประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น 100 คะแนน ติดต่อ 2 ปี

0
441

ประกันภัยไทยวิวัฒน์ คว้าคะแนนการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2019 : CGR) ในระดับ 5 ดาว (ดีเลิศ) 3 ปีซ้อน ( 2563-2565 ) พร้อมได้รับ 100 คะแนนเต็ม ในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) 2 ปีติดต่อ สะท้อนความมุ่งมั่นตั้งใจของคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหารในการพัฒนาและยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) หรือ TVI ผู้นำนวัตกรรมด้าน InsurTech นำโดยนายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) เป็นเวลา 3 ปี ซ้อนตั้งแต่ปี 2563 – 2565 ที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ภายใต้การสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ประจำปี 2564 – 2565 เป็นระยะเวลา 2 ปีติดต่อกัน ที่ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและสภาธุรกิจตลาดทุนไทย ซึ่งสะท้อนถึงการให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายใต้หลักบรรษัทภิบาล และความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อันเป็นส่วนช่วยให้องค์กรเติบโตและดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานด้านความยั่งยืน
อย่างไรก็ตาม นายจีรพันธ์ กล่าวว่า นับเป็นความภาคภูมิใจและเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่ง ที่บริษัทฯ ได้รับคะแนนประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” เป็นระยะเวลากว่า 3 ปีซ้อน อีกทั้งยังได้รับคะแนนประเมินการจัดประชุมผู้ถือหุ้น 100 คะแนนเต็ม 2 ปี ติดต่อกัน ถือเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะผู้บริหารในการพัฒนาและยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ โปร่งใส และให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ซึ่งบริษัทฯ ยังคงมุ่ง พัฒนาระดับธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินงานของบริษัทฯ นำไปสู่การเป็นองค์กรต้นแบบในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีในประเทศไทย ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจเพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจในการดำเนินงานของบริษัทฯ