ไทยประกันชีวิต รับ Asia Responsible Enterprise Awards 2020

0
1419

นางสาวฐิติมา เลี้ยงพาณิชย์ ผู้อํานวยการฝ่าย กลุ่มสื่อสารองค์กรและกลุ่มองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และนางสาววราภรณ์     ลีกุลนิมิต ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงาน สายงานส่งเสริมกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับรางวัล Asia Responsible Enterprise Awards 2020 (AREA 2020) ประเภท Investment in People จากโครงการ “ไทยประกันชีวิต เสริมโอกาส สุขยั่งยืน” ซึ่งรางวัลดังกล่าวจัดโดยสถาบัน Enterprise Asia ประเทศสิงคโปร์ เพื่อประกวดผลงานขององค์กรคุณภาพในเอเชีย ที่มีความโดดเด่นด้านกิจกรรมเพื่อสังคม โดยบริษัทฯ ได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 6