ไทยประกันชีวิตแนะลูกค้าใช้สิทธิลดหย่อนภาษีปี 63 สามารถยื่น Consent Form ผ่านแอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต หรือเว็บไซต์ www.thailife.com ได้สะดวกรวดเร็ว ไม่ต้องเดินทางไปสาขา ชี้ลูกค้าที่เริ่มสัญญาตั้งแต่มกราคม 63 เป็นต้นไป ต้องยื่นความประสงค์ยินยอมเปิดเผยข้อมูลให้ครบถ้วน

0
558

นายสวัสดิ์ นฤวรวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Chief Life Operation Officer บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ไทยประกันชีวิตดำเนินนโยบายมุ่งเป็น “ทุกคำตอบของชีวิต หรือ Life Solutions” ผ่านการพัฒนานวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน โดยตระหนักถึงการดูแลและมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้เอาประกันภัยอย่างรอบด้านตามแนวคิดการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง หรือ Customer Centric 

โดยในช่วงต้นปี 2564 นี้ จะเป็นช่วงการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจำปีภาษี 2563  และใช้สิทธิลดหย่อนภาษีต่างๆ สำหรับผู้เอาประกันภัยที่ต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้จากเบี้ยประกันชีวิตและเบี้ยประกันสุขภาพ ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องแสดงความประสงค์ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้ฯ และยินยอม ผ่านการยื่นแบบฟอร์มแสดงความยินยอม (Consent Form) ให้บริษัทฯ นำส่งข้อมูลการชำระเบี้ยประกันชีวิต เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ เบี้ยประกันสุขภาพ และเบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดาต่อกรมสรรพากร 

ดังนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เอาประกันภัย บริษัทฯ จึงพัฒนาช่องทางให้ผู้เอาประกันภัยสามารถนำส่ง Consent Form ให้กับบริษัทฯ ผ่านช่องทางออนไลน์ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ลดการเดินทางไปยังสาขาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ได้แก่

แอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต โดยเปิดที่หน้าหลัก เลือกเมนู “แจ้งใช้สิทธิลดหย่อนภาษี” ซึ่งจะแสดงข้อมูลกรมธรรม์ให้เลือก สามารถเลือก “กรมธรรม์ที่ต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี” หรือ “เลือกทั้งหมด” โดยบริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งข้อมูลล่าสุดตามที่ผู้เอาประกันภัยได้แจ้งไว้ นอกจากนี้ผู้เอาประกันภัยยังสามารถดาวน์โหลดหนังสือรับรองการชำระเบี้ยฯ ผ่านแอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิตได้อีกด้วย

หรือผ่านเว็บไซต์ www.thailife.com เมนู “บริการลูกค้า” เมนูย่อย “ข้อควรรู้” เลือก “แจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ฯ” และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อนำส่งข้อมูลให้กับบริษัทฯ ผ่านระบบออนไลน์ รวมถึงสามารถดาวน์โหลดหนังสือรับรองการชำระเบี้ยฯ ผ่านบริการไทยประกันชีวิต iService บนเว็บไซต์ได้เช่นเดียวกัน

สำหรับผู้เอาประกันภัยที่ไม่สะดวกยื่น Consent Form ผ่านระบบออนไลน์ ก็สามารถขอเอกสาร Consent Form ได้จากสาขาหรือศูนย์บริการลูกค้า (CSC) กรอกข้อมูลพร้อมลงนามใน Consent Form จากนั้นส่งเอกสารไปยังอีเมล policyservice@thailife.com หรือส่งไปยัง บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ส่วนบริการงานสาขา ตู้ ปณ.123 ปณฝ. ไทยประกันชีวิต กรุงเทพฯ 10326 หรือนำส่งด้วยตัวเองผ่าน CSC หรือสาขาไทยประกันชีวิตทั่วประเทศ ทั้งนี้ ผู้เอาประกันภัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ตัวแทนฯ ไทยประกันชีวิต หรือไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์ โทร.1124 

“ผู้เอาประกันภัยที่เริ่มสัญญาประกันภัยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 จะต้องแจ้งความประสงค์ยินยอมให้บริษัทฯ นำส่งข้อมูลให้กับกรมสรรพากร ตามแบบประกันที่ต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีให้ครบถ้วน  ทั้งนี้หากผู้เอาประกันภัยยังไม่ได้แจ้งความประสงค์ในคำขอเอาประกันภัยตั้งแต่เริ่มทำประกัน สามารถแจ้งความประสงค์เพิ่มเติมได้ตามช่องทางที่ระบุข้างต้น โดยในปีภาษี 2563 กรมสรรพากรได้เพิ่มวงเงินหักลดหย่อนค่าเบี้ยประกันสุขภาพ จากเดิมที่สามารถหักลดหย่อนได้ตามจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท เพิ่มเป็นหักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 25,000 บาท และเมื่อรวมกับการหักลดหย่อนค่าเบี้ยประกันชีวิตและเงินฝากประเภทสงเคราะห์ชีวิตแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท” นายสวัสดิ์กล่าว