เอไอเอ ประเทศไทย ขยายระยะเวลามาตราการผ่อนผันเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิต เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

0
1530

เอไอเอ ประเทศไทย เดินหน้าส่งมอบความห่วงใยถึงลูกค้าทั่วประเทศ ขยายระยะเวลามาตราการผ่อนผันเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิต เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) แม้ในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศได้คลี่คลายแล้ว เอไอเอ ประเทศไทย ยังคงตระหนักถึงความสำคัญในการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้เอาประกันภัยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าว จึงได้ขยายระยะเวลามาตราการผ่อนผันเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิต ยกเว้น กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (ยูนิต ลิงค์) และกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์  โดยมีรายละเอียดเงื่อนไขการผ่อนผัน ดังนี้​

  • ขยายระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันชีวิต​สำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีวันครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย งวดวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ให้ขยายระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัยจากปกติ 31 วัน เป็น 91 วัน

  • ยกเว้นการตรวจสุขภาพ/หนังสือรับรองสุขภาพ ดอกเบี้ยจากการต่ออายุกรมธรรม์สำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สิ้นผลบังคับเนื่องจากไม่ได้ชำระเบี้ยประกันภัยภายในระยะเวลาผ่อนผัน 91 วัน และมีการต่ออายุ (Reinstatement) หรือกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ ภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่งวดชำระดังกล่าว ตามข้อ 1
  • ยกเว้นดอกเบี้ยจากการกู้อัตโนมัติ​    สำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีการนำมูลค่าเวนคืนมาชำระเบี้ยประกันภัยโดยอัตโนมัติ (Automatic Premium Loan) งวดวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 และชำระคืนเงินกู้เต็มจำนวนภายในระยะเวลา 6 เดือนนับจากงวดชำระดังกล่าว​
  •  ทั้งนี้ หากผู้เอาประกันภัยใช้สิทธิลดหย่อนภาษีค่าเบี้ยประกันภัยสำหรับปีภาษี 2563 ผู้เอาประกันภัยต้องชำระเบี้ยประกันภัยภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563  อย่างไรก็ดี เอไอเอ ประเทศไทย ขอให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้เอาประกันภัยเอไอเอทุกท่าน ว่าเราพร้อมอยู่เคียงข้างและเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคน ผ่านพ้นทุกวิกฤตไปให้ได้อย่างปลอดภัย โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.aia.co.th/th/help-support/announcement/covid-19.html  หรือติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ AIA Call Center 1581 ตลอด 24 ชั่วโมง